รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าฝรั่งเศส ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าฝรั่งเศส โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศส

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าฝรั่งเศส
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าฝรั่งเศส
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าฝรั่งเศส
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าฝรั่งเศส
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าฝรั่งเศส
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาฝรั่งเศส
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

ค่าบริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศส

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ฝรั่งเศส 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส วิธีการสมัครวีซ่าฝรั่งเศส

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา เอกสารทุกแผ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม Visa CA กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านต้องตรวสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม ชำระได้ที่ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า CA ที่ VFS ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS CA ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS CA ส่งเอกสารไปที่สถานทูตแคนาดา สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS CA ที่เดิม

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

 1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง) (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)
  (ดาวน์โหลด). สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย.
 2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป
  ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด
 3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
  (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
 4. หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 5. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)

  (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 7. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
 8. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร
  สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
  3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
 9. กรณีที่เป็นเป็นพนักงานประจำ
    หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง)

  (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาทีู่้ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้

  หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล

  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน) (สำเนา) (ระบุชื่อผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัท)
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน) ฉบับแปล
 1. กรณีที่เป็นเป็นพนักงานประจำ
  สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
  สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล

  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ
  รายการเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน (สำเนา) (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีในตัวอักษรละติน หรือการคัดสำเนา)
  รายการเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับแปล(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
 2. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร
  ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

  รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
  รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล)

  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเก็บโดยสถานฑูตฝรั่งเศส และค่าบริการการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเก็บโดยศูนย์ TLScontact

ข้อควรคำนึง การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะไม่สามารถคืน หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้

ประเภทวีซ่า ยูโร บาท
วีซ่าสนามบิน 60.00 2,239
วีซ่าประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร 60.00 2,239
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 60.00 2,239
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 99.00 3,694
วีซ่านักเรียนประเภทพำนักระยะยาวมากกว่า 90 วัน 99.00 3,694
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตอำนาจของฝรั่งเศส 60.00 2,239
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตแดนชุมชนในอำนาจของฝรั่งเศส 9.00 336
วีซ่ารับบุตรบุญธรรม 15.00 560

* ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 ยูโร (1,306 THB) สำหรับ :

 • เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ
 • สัญชาติจาก บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา*, รัฐจอร์เจีย, โคโซโว,สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (FYROM), ราชรัฐมอลดาเวีย, มอนเตเนโกร*, รัสเซีย, เซอร์เบีย* และยูเครน
 • สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุเกินกว่า 12 ปี.

*หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลทางชีวภาพเท่านั้น (Non – Biometric Passport)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ยื่นที่ TLScontact อย่างละเอียด

 • ขั้นตอนที่ 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact
 • ขั้นตอนที่ 2 ~ เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ
 • ขั้นตอนที่ 3 ~ ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัดจากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จัดให้มีบริการพิเศษ(Premium Service) โดยคิดค่าบริการ 1,600 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน (ไม่คิดรวมกับค่าธรรมเนียมบริการของทางศูนย์ TLScontact) โดยบริการนี้ประกอบด้วย:
  • จัดพื้นที่ให้บริการพิเศษ (พรีเมี่ยม) สำหรับการยื่นขอวีซ่า พร้อม บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็น และของว่าง
  • ให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้สมัคร ตั้งแต่เริ่มทำการ สมัครจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดำเนินการ
  • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร (ไม่เกิน 20แผ่น) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จน ถึง 16.30น.

หากต้องการขอนัดหมายสำหรับบริการพิเศษ (premium service) กรุณาติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่า ผ่านทางเบอร์โทรติดต่อ +66 (0) 2696 3888

โปรด ทราบว่า บริการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครในการสมัครขอ วีซ่าเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาวีซ่าหรือ ลดระยะเวลาการ พิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งมีสิทธิ์และ หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาวีซ่าแต่เพียงผู้เดียว ได้

 • ขั้นตอนที่ 4 ~ มาที่ศูนย์ของTLScontactให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน
  หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านดำเนินการติดต่อที่ TLScontact ท่านไม่สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่าแทนท่านได้้
ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
 • ขั้นตอนที่ 5 ~ ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า
 • ขั้นตอนที่ 6 ~ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ของเรา
 • ขั้นตอนที่ 7 ~ การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact
 • ขั้นตอนที่ 8 ~ การรับหนังสือเดินทางท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วยหากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
  • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

สถานที่ตั้งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส

TLScontact เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น.

เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงว่าทางศูนย์TLScontact center ไม่มีบริการคูปองที่จอดรถ ขอบพระคุณ

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น