รับทำวีซ่าฟินแลนด์

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าฟินแลนด์

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าฟินแลนด์ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าฟินแลนด์ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องรับทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าฟินแลนด์

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าฟินแลนด์
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าฟินแลนด์
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าฟินแลนด์
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าฟินแลนด์
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าฟินแลนด์
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาฟินแลนด์
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

ค่าบริการรับทำวีซ่าฟินแลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ฟินแลนด์ 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว

รับทำวีซ่าฟินแลนด์ วิธีการสมัครวีซ่าฟินแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  VFS โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เบลเยี่ยม ยื่นที่ VFS เดียวกันที่ 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และ กลุ่มประเทศ เดนมาร์ค สวีเดน ฟินแลนด์ ที่ VFS ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS ที่เดิม

รับทำวีซ่าฟินแลนด์ ค่าธรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ ระยะสั้น – วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ วีซ่าเยี่ยมครอบครัวฟินแลนด์ วีซ่าเพื่อธุรกิจฟินแลนด์ วีซ่านักเรียนฟินแลนด์ วีซ่านักศึกษาฟินแลนด์ พำนักไม่เกิน 90 วัน เพื่อประชุม /สัมนา /กีฬา / กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า (บาท)
เยี่ยมเพื่อน แฟนและคู่หมั้น 2400
เด็กที่มีอายุ 6 – 11 ปี 1200

โปรดทราบถึงเรื่องต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคับใช้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
ค่าบริการ 810 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อัตรานี้จะถูกเรียกเก็บต่อการยื่นคำร้องแต่ละครั้ง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่า
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน ด้วยราคาที่เพิ่มมาเล็กน้อยเท่านั้น

บริการถ่ายเอกสาร
บริการถ่ายรูป
บริการจัดส่งเอกสาร
บริการอำนวยความสะดวกส่งเอสเอ็มเอสเพื่อตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง
บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับปรินท์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าบริการวีเอฟเอสและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น ในสกุลเงินไทยบาท

รับทำวีซ่าฟินแลนด์ ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมแบบฟอร์มคำร้องและเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ

ผู้สมัครสามารถหาข้อมูลได้จากวีซ่าเชงเก้น จาก วีซ่าเชงเก้น ในเว็บไซต์ เพี่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวีซ่าประเภทต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย, เอกสารประกอบการพิจารณา และระยะเวลาของการพิจารณา เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2: ทำการนัดหมายเพื่อยื่นแบบฟอร์มคำร้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายทางออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ โทรศัพท์ +66 22 1187009

หลังจากทำการนัดหมายแล้วระบบจะออกใบนัดหมายให้กับท่าน และทำการส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการนัดหมายแล้ว ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลด์ และนำแบบฟอร์มดังกล่าวมายื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆในวันที่มาสมัคร

ขั้นตอนที่ 3: ชำระค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียม

หากผู้สมัครต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ ผู้สมัครต้องชำระค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์

ทั้งนี้ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มตั้งแต่เมื่อท่านยื่นแบบฟอร์มคำร้องและเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ศูนย์ยื่ยวีซ่าประเทศฟินแลนด์

ขั้นตอนที่ 4 :

ยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประกอบต่าง ๆที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย โดยท่านต้องไปถึงก่อนเวลานัด 15 นาที พร้อมกับนำเอกสารนัดหมายที่ได้รับหลังจากทำการนัดหมาย ไปยื่นกับศูนย์ยื่นวีซ่า ในกรณีที่ท่านต้องการส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องกรอกชื่อและที่อยู่อย่างชัดเจนบนซองจดหมายที่จะจัดส่งหนังสือเดินทางที่ผ่านกระบวนการพิจารณาวีซ่าของท่านคืน

ขั้นตอนที่ 5 :

หลังจากที่ผู้สมัครได้ชำระค่าวีซ่า และค่าบริการวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะต้องรอเพื่อทำการพิมพ์รายนิ้วมือ และถ่ายภาพ โดยใช้ระบบ biometric

ขั้นตอนที่ 6 : รอรับหนังสือเดินทางที่ผ่านกระบวนการพิจารณาวีซ่าแล้วโดยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หรือ ท่านสามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ตั้งแต่เวลา 13.00  – 16.00 นใ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์

ท่านสามารถติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านโดย คลิ๊กที่นี่ หากผู้สมัครต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าต่อคำร้องขอวีซ่าหนึ่งฉบับ โดยสามารถ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ +66 21187009

เวลาทำการ 0800 – 1200 น . และ 1300 – 1500  น . วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดทำการของศูนย์ฯ

หรือท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ : info.fith@vfshelpline.com

ศูนย์ยื่นวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่เวลา 0800 – 1500 น,  (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้สมัครสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1600 น, (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น