รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาสวิสเซอร์แลนด์
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

ค่าบริการรับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
สวิสเซอร์แลนด์ 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว

รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วิธีการสมัครวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้นออนไลน์ และนัดยื่นเอกสารขอวีซ่า ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บ TLS กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง เมื่อกรอกเสร็จจองคิวนัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  TLS Contact พิมพ์เอกสารการนัดวันโดยในกลุ่มประเทศ ฝรั่งเศส สวิสเซอแลลนด์ ยื่นที่ TLS Contact  สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TLS พร้อมสแกนลายนิ้วมือ ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง และต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TLS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TLS

รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ เอกสารเตรียมยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

 • ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง
  ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ แบบฟอร์ม. ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน.
 • รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
  1. สีพื้นหลังสีขาว
  2. ขนาด 2 นิ้ว
  3. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
  4. ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
 • หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง
  มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด
 • หนังสือเดินทาง, สำเนา
  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)
 • ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
  • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
  • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
  โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน.
 • สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง
  จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ
  ระบุถึงชื่อผู้สมัครและจุดประสงค์ของบริษัท
 • หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ
  ต้นฉบับ bank statement สำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมีตราประทับของธนาคาร หากมี ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาแสดงหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและต้น ฉบับ bank statement ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมี ตราประทับของธนาคาร
 • หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ, สำเนา

รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเก็บโดยสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และค่าบริการการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเก็บโดยศูนย์ TLScontact

ข้อควรคำนึง: การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะไม่สามารถคืน หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้

ประเภทวีซ่า บาท
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,400
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 1,200
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 0
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 2,270
วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 1,370
วีซ่าพำนักระยะยาว รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 170

* ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น

ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 863 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

ขั้นตอนยื่นที่ TLScontact อย่างละเอียด

 • ขั้นตอนที่ 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2ch เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact
 • ขั้นตอนที่ 2 ~ เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ
 • ขั้นตอนที่ 3 ~ ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัดจากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่
  บริการพิเศษศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact (Premium Service) ประกอบไปด้วย :

  • พื้นที่บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลการสมัครยื่นขอวีซ่าของท่าน
  • จัดเตรียมเครื่องดื่มร้อน,เครื่องดื่มเย็น และของว่าง ไว้บริการ
  • ให้บริการความช่วยเหลือส่วนบุคคล ตามความต้องการของผู้มัคร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสมัครจนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครยื่นขอวีซ่า
  • บริการถ่ายเอกสาร และการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต อีกทั้งเพื่อให้การสมัครยื่นขอวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ท่านยัง
  • สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกบอการยื่นขอวีซ่าของท่านได้จนถึงเวลา 16.30น.

การให้บริการพิเศษ ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact มีค่าธรรมเนียม 1,600 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน โดยค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมค่าบริการของทางศูนย์ TLScontact

หากท่านต้องการทำนัดหมายสำหรับบริการพิเศษนี้ (Premium service) กรุณาติดต่อกับทางเราโดยตรง ผ่านเบอร์ติดต่อ +66(0)2696 3888

หมายเหตุ :
– โปรดทราบว่า บริการนี้เป็นบริการพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครยื่นขอ วีซ่าเท่านั้น ดังนั้นจะไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาวีซ่า รวมถึงไม่มีผลต่อการเร่งระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัคร ราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

– ค่าธรรมเนียมการให้บริการพิเศษนี้ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ ในกรณีที่มีการถอนการสมัครยื่นขอวีซ่า

 • ขั้นตอนที่ 4 ~ มาที่ศูนย์ของTLScontact

ให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน

กรุณารับทราบว่า การสมัครขอวีซ่านั้นผู้สมัครต้องมาทำการสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถส่งตัวแทนมายื่นเอกสารแทนได้

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
 • ขั้นตอนที่ 5 ~ ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า

 • ขั้นตอนที่ 6 ~ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ของเรา

 • ขั้นตอนที่ 7 ~ การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact

 • ขั้นตอนที่ 8 ~ การรับหนังสือเดินทาง
  ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
  หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
  • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

สถานที่ตั้งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

TLScontact เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น.

เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงว่าทางศูนย์TLScontact center ไม่มีบริการคูปองที่จอดรถ ขอบพระคุณ

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น