รับทำวีซ่าแคนาดา

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าแคนาดา

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าแคนาดา ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าแคนาดา โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าแคนาดา

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าแคนาดา
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าแคนาดา
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าแคนาดา
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าแคนาดา
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าแคนาดา
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาแคนาดา
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่า  แคนาดา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
แคนาดา 3,275 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

รับทำวีซ่าแคนาดา วิธีการสมัครวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา เอกสารทุกแผ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม Visa CA กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านต้องตรวสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม ชำระได้ที่ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า CA ที่ VFS ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS CA ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS CA ส่งเอกสารไปที่สถานทูตแคนาดา สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS CA ที่เดิม

รับทำวีซ่าแคนาดา เอกสารยื่นขอวีซ่าแคนาดา

 • หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย )
 • รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 • หลักฐานการงาน:
  • จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  • ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 • ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียง ผู้เดียว
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง
  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา ได้ที่นี่
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าทำงาน
 • วีซ่าทุกชนิดต้อง กรอก แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัวท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือขั้นตอนการยื่นคำร้อง ได้ที่นี่
  Planning to visit Canada

รับทำวีซ่าแคนาดา ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าที่ตัวแทนศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างละเอียด

กระบวนการดำเนินการคำขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว/
ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า /ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา  และดาวน์โหลดแบบคำขอวีซ่าที่ต้องการพร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอพร้อมใบตรวจรายการเอกสารตามวัตถุประสงค์การเดินทางของท่าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารบนหน้าเว็บไซต์ของเราที่ “ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวีซ่า” ตั้งแต่วันที่4กันยายน2556  ผู้สมัครอาจจะต้องให้ข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย ) เมื่อท่านทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว , วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ และวีซ่าเพื่อการทำงาน ดูที่นี่ว่าท่านต้องให้ข้อมูลชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) หรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์
แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
ขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แนบมา พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอมวีเอฟเอส และแนบเข้ากับแบบคำขอวีซ่า
หมายเหตุ: หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากับแบบคำขอวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจในการแนะนำเอกสารดังกล่าว แต่จะทำการคืนเอกสารทั้งหมดกลับคืนไปยังผู้สมัครอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมบริการข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์(ถ้าต้องการ) ตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม
โปรดทราบหากผู้สมัครทำการยื่นแบบคำขอวีซ่าด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น จะถูกชำระให้กับวีเอฟเอส ซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า
ขั้นตอนที่ 5 ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าตามใบตรวจรายการ พร้อมสิ่งที่จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด
หมายเหตุ: หากผู้สมัครต้องให้ข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย) ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะทำการเก็บข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคุณในเวลาเดียวกันกับที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่า หากพบว่าคุณต้องให้ข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ กรุณาอย่าส่งแบบคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์
ขั้นตอนที่ 6 ขณะที่ยื่นคำขอ ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา ชำระค่าบริการ พร้อมยื่นแบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์แล้ว และรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีหมายเลขติดตามสถานภาพคำขออยู่ ซึ่งเป็นหมายเลขที่สำคัญ ผู้สมัครต้องใช้หมายเลขนี้ในการติดตามความคืบหน้าสถานะของคำขอของท่านผ่านทางออนไลน์หมายเหตุ : หากคุณต้องให้ข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย ) คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอสแล้ว

รับทำวีซ่าแคนาดา คำถามที่พบบ่อย:

ถ้าพบว่าใบสมัครหรือแบบคำขอวีซ่าไม่สมบูรณ์จะทำอย่างไร ?
ผู้สมัครต้องส่งแบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์มายังศูนย์ฯ อีกครั้ง คุณสามารถใช้ใบตรวจรายการเอกสารและดูคำแนะนำขั้นตอนการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์บนหน้าเว็บไซต์ของเรา
เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมล ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารฉบับใหม่และจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์ให้กับทางศูนย์ฯ อีกครั้ง ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ได้รับอีเมลดังกล่าว
หรือ ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายร้องขอและยินยอมให้ศูนย์ฯ ยื่นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์แก่สถานทูตแคนาดา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยอมรับกับผลการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
หากผู้สมัครไม่สามารถจัดหาเอกสารได้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคำร้องฯ ?
เอกสารอาจถูกส่งกลับหาผู้สมัครโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองหรือคุณอาจจะเลือกหนึ่งช่องทางในตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายร้องขอและยินยอมให้ศูนย์ฯ ยื่นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์แก่สถานทูตแคนาดา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยอมรับกับผลการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน หรือ
ผู้สมัครจัดหาซองจดหมายที่จ่าหน้าชื่อและที่อยู่ถึงตัวท่านเอง ส่งมายังศูนย์ฯ เพื่อให้ส่งเอกสารทั้งหมดกลับหาคุณ หรือ
ผู้สมัครเดินทางมารับเอกสารคืนด้วยคนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับเอกสารคืนโดยต้องมีจดหมายชี้แจงและใบมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร

โปรดทราบว่าในบางกรณี ค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอสท่านอาจจะไม่ได้รับคืน แล้วแต่เห็นสมควร

หากผู้สมัครไม่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา และค่าธรรมเนียมการบริการของวีเอฟเอสตามเงื่อนไขที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม ?
ทางศูนย์ฯ จะไม่ดำเนินการกับเอกสารที่ผู้สมัครจัดส่งมา เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด และเก็บแบบคำขอวีซ่าไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าเงื่อนไขข้างต้นได้ถูกปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลียงความล่าช้า กรุณาตรวจสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการวีเอฟเอส ถูกสั่งจ่ายอย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้สมัครจะทำเช่นไร หากพบว่าทางศูนย์รับคำร้องฯ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารกลับคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้ ?
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการได้ที่ “บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ” บนหน้าเว็บไซต์ โปรดทราบว่าหนึ่งบริการจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ต่อหนึ่งผู้สมัครเท่านั้น คุณไม่สามารถรวมเอกสารและจัดส่งภายในซองเดียวกันได้
จะทำอย่างไรหากพบว่าไม่ได้รับแจ้งหมายเลขติดตามสถานภาพคำขอภายใน 5 วันทำการ?
กรุณาส่งอีเมลมาที่ info.canbkk@vfshelpline.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลลับท่านภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ได้รับอีเมล โดยระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
หมายเลขใบงานส่งเอกสารพร้อมชื่อบริษัทที่ท่านใช้บริการส่งเอกสารมายังศูนย์ฯ

หมายเหตุ: กรุณาอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านบน

ฉันจะตรวจสอบสถานภาพคำขอได้อย่างไร?
เมื่อทางศูนย์ฯ ได้รับเอกสารของคุณและยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำส่งให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณา เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแจ้งหมายเลขติดตามสถานภาพคำขอของคุณ ผู้สมัครสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสถานะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา
โทรสอบถามเจ้าหน้าที่
ติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
ใช้บริการส่งข้อความผ่านทางระบบโทรศัพท์
ส่งข้อความสอบถามผ่านทางอีเมล

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น