รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องรับทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการ รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าเนเธอร์แลนด์
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาเนเธอร์แลนด์
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

ค่าบริการรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
เนเธอร์แลนด์ 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ วิธีการสมัครวีซ่าเนเธอร์แลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS  ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส เพื่อที่จะทำการจองยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU สถานทูต เนเธอร์แลนด์ โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ยื่นที่ 15 Soi Ton Son Lumphini, Pathumwan Bangkok 10330

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่าสถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่สถานทูต หรือ รับหนังสือเดินทางที่ผ่านกระบวนการพิจารณาวีซ่าแล้วทางบริการ EMS (ไปรษณีย์ไทย)

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์  ค่าธรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ระยะสั้น – วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ วีซ่าเยี่ยมครอบครัวเนเธอร์แลนด์ วีซ่าเพื่อธุรกิจเนเธอร์แลนด์ วีซ่านักเรียนเนเธอร์แลนด์ วีซ่านักศึกษาเนเธอร์แลนด์ พำนักไม่เกิน 90 วัน เพื่อประชุม /สัมนา /กีฬา / กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินยูโร
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท
วีซ่าเชงเก็น
60
 2,400
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ขวบ)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
เด็ก (ระหว่าง 6 – 11 ขวบ)
35
 1,200
วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะสั้น
35

 1,200

โปรดทราบว่า:

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจได้รับการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจคืนได้
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก็นจะเป็นเงินบาท โดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางยุโรป
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าแคริบเบียนจะเป็นเงินบาท โดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของ MFA
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระโดยเงินสดเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าไม่อาจคืนได้

เรียนผู้สมัครทุกท่าน ค่าธรรมเนียม 480 บาทที่ทางบริษัท วีเอฟเอสได้เรียกเก็บเป็นค่าดำเนินการนั้น จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าวีซ่าของทางสถานทูต

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ การนัดหมาย

ผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นทุกท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องไปปรากฎตัวเพื่อยื่นคำขอที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อการนัดหมาย

ชำระค่าธรรมเนียม 480 บาทต่อคำขอ ณ สาขาใดสาขาหนึ่งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
แสดงสำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรอกใบชำระเงินซึ่งทางธนาคารจะคืนสำเนาให้แก่ท่าน
โดยที่การชำระเงินนี้จะมีอายุใช้งาน 30 วันนับแต่วันที่ชำระ
เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว โปรดรอ 1 วันทำการเพื่อให้ระบบของเราปรับบัญชีการชำระเงินของท่าน
รอ 1 วันทำการ และคลิกที่นี่ เพื่อเลือกวันและเวลาสำหรับการนัดหมาย ณ สถานทูตฯ
เมื่อท่านได้ดำเนินการกำหนดวันนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์โดยอัตโนมัติถึงท่านซึ่งจะมีหนังสือนัดหมายแนบไปด้วย
โปรดพิมพ์หนังสือนัดหมายโดยใช้กระดาษเปล่าและนำหนังสือนัดหมายไปที่ สถานทูตฯ 15 นาทีก่อนเวลานัดหมายพร้อมกับคำขอวีซ่าของท่านและเอกสารประกอบต่างๆ ตามบัญชีตรวจสอบเอกสาร
ในกรณีที่ท่านไม่อาจเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ได้ หรือท่านประสบปัญหาใดๆ ท่านอาจติดต่อเราได้ผ่านศูนย์บริการของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ +66(02) 118 7003

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ การเลื่อนวันนัดหมาย: ท่านอาจเลื่อนวันนัดหมายของท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การเลื่อนวันนัดหมายจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อท่านแจ้งการเลื่อนวันนัดหมาย 2 วันทำการก่อนวันนัดหมายในครั้งแรกภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน

การยกเลิกวันนัดหมาย: ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกวันนัดหมายของท่าน ค่าธรรมเนียมการบริการที่ท่านได้ชำระให้แก
่วีเอฟเอสจะไม่สามารถเรียกคืนได้ หากท่านต้องการดำเนินการนัดหมายใหม่ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง

โปรดทราบว่า: ค่าธรรมเนียมการบริการที่ได้ชำระให้แก่วีเอฟเอสนั้นจะไม่ได้รับคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ การสแกนลายนิ้วมือบทความเริ้มต้น 28 ตุลาคม 2556เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางใหม่ของกลุ่มประเทศเชงเก้น, สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยในกรุงเทพฯ จะเริ่มดำเนินขั้นตอนในการสมัครวีซ่าแบบใหม่ว่าด้วยการออกวีซ่าแบบ ไบโอเมตริกซ์( สแกนลายนิ้วมือ ) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการช่วงประมาณวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

นับจากวันที่  14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อจำแนกคุณลักษณะรายบุคคล ผู้สมัครทุกคนที่มีความประสงค์จะสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วรวมถึงการถ่ายภาพดิจิตอล รวมไปถึง  สำหรับผู้สมัครที่มีความต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่มีความเกี่ยวข้องหรือความสำพันธุ์กับกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศ  เนเธอร์แลนด์ ( Orange carpet visa Programs ) มีความจำป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอสมัครวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์

ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้ในระบบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า (VIS) เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผู้สมัครสามารถดูได้ที่  homepage : http://ec.europa.eu/vis

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น