วีซ่าอเมริกา

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา สำหรับพลเมืองของต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งแรก จะต้องได้รับวีซ่าทั้งชนิดวีซ่าชั่วคราวสำหรับการเข้าพักชั่วคราวหรือวีซ่าพำนักถาวร พลเมืองที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลอาจจะได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่าจะต้องได้รับการอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทางการอนุญาต (ESTA) ก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้มีคุณสมบัติสำหรับโครงการยกเว้นวีซ่า หรือบุคคลที่ต้องการเดินทางไปอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนต่อ หรือบุคคลที่ต้องการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องขอวีซ่าชนิด B เพื่อการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา การที่ท่านได้รับวีซ่าจากสถานกงศุลอเมริกาเรียบร้อยแล้ว จะยังไม่ได้รับประกันว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศอเมริกาได้ วีซ่าเพียบแสดงให้เห็นกับทางเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐในประเทศนั้น ๆ ที่กำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ วีซ่าอเมริกา สำหรับการเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านที่ท่านแสดง ท่านจะต้องถูกตรวจสอบอีกครั้ง จากเจ้าเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Department of Home Land) และทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำหน้าที่กำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพำนักอาศัยอยู่ใน สหรับอเมริกาอีกที

  วีซ่าอเมริกา

ชนิดของ วีซ่าอเมริกา

 • วีซ่าธุรกิจ/นักท่องเที่ยว (Visa B1/B2) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าอเมริกา ชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2
 • วีซ่าทำงาน (Visa H, L, O, P และ Q) หากท่านต้องการทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสหรัฐฯ ท่านจะต้องได้รับ วีซ่าอเมริกา ให้ถูกประเภทตามประเภทของงานที่จะไปทำ สำหรับงานแรงงานชั่วคราวส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่านายจ้างหรือตัวแทนจะต้องยื่นคำร้อง และผ่านการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ในสหรัฐอเมริกาก่อน ผู้สมัครจึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานได้ผู้สมัครวีซ่าประเภท H, L, O, P และ Q ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติ คำร้อง Form I-129โดยสำนักงาน USCIS ก่อนที่ท่านจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาได้ เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติแล้ว นายจ้างหรือตัวแทนของท่านจะได้รับ Notice of Action, Form I-797 ซึ่งเป็นการแจ้งว่าคำร้องของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบคำร้องของท่านผ่านระบบจัดการข้อมูลคำร้อง (PIMS) ขณะสัมภาษณ์ท่านต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม I-129 SEVIS มาด้วยในวันสัมภาษณ์ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการอนุมัติคำร้องของท่าน โปรดทราบว่าคำร้องที่ผ่านการอนุมัติแล้วไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ หากพบว่าท่านขาดคุณสมบัติในการได้รับวีซ่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสหรัฐฯ
 • วีซ่านักเรียน (Visa F-1, M-1)ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครที่เป็นนักเรียนทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการตอบรับ ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัครแต่ละท่าน เพื่อนำมาใช้ยื่นประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนวีซ่า F-1 วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภท F-1 รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 เช่นกันวีซ่า M-1 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมใดๆที่จัดโดยสถาบันในสหรัฐอเมริกา ท่านจะต้องมีวีซ่าประเภท M-1
 • วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน (Visa J1, J2) วีซ่าประเภท J ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคคล ความรู้ และทักษะทั้งในด้านการศึกษา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ นักเรียนในทุกระดับการศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติตามบริษัท สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนครูจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเฉพาะทางอื่นๆ อาจารย์ที่เดินทางมาสอนหรือค้นวิจัย ณ สถาบันในระดับอุดมศึกษา ผู้ได้รับทุนด้านการทำวิจัย ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชาทางการแพทย์และสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา ทำวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน หรือแสดงความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลคู่สมรสหรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีและถือสภานภาพโสด ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามผู้ถือวีซ่าประเภท J-1 ขณะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าประเภท J-2 แต่สำหรับคู่สมรสหรือบุตรที่ไม่ได้มีความประสงค์จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการ่วมกับผู้ถือวีซ่าหลัก แต่ต้องการไปเยี่ยมเพียงเพื่อการพักผ่อนเท่านั้น สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (B-2) ได้คู่สมรสและ/หรือบุตรของนักเรียนแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาขณะถือวีซ่าประเภท J-2 ได้ หากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตทำงาน I-765 โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) จะเป็นผู้ตรวจสอบแบบฟอร์มนี้ I-765 และพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภท J-2 สามารถทำงานได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดูเอกสารในรูปแบบ PDF จากเว็บไซต์ในหัวข้อ “การขออนุญาตทำงาน”
 • วีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือของเรือเดินสมุทร  (C-1/D) วีซ่าผ่านแดน (วีซ่าประเภท C) บุคคลต่างชาติที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาไปยังจุดหมายปลายทางต่างชาติจะต้องมีวีซ่าผ่านแดนที่ยังไม่หมดอายุ ข้อกำหนดนี้ไม่รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องมีวีซ่าภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าหรือผู้ถือสัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการอนุญาตให้บุคคลสัญชาติดังกล่าวเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีวีซ่าได้ ในกรณีที่ต้องการหยุดระหว่างทางในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการผ่านแดน เช่น เพื่อพบเพื่อนหรือเพื่อท่องเที่ยว ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอและได้รับวีซ่าประเภทที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอันได้แก่ วีซ่าประเภท B-2ลูกเรือ (วีซ่าประเภท D) ลูกเรือที่ทำงานให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศอื่นหรือสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าลูกเรือ ลูกเรือของสายการบินหรือเรือเดินสมุทรทีจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินหรือเดินทางผ่านน่านน้ำของสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีวีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือ (C-1/D) ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีลูกเรือบางคนอาจจำเป็นต้องมีเพียงวีซ่าประเภท D เท่านั้น ลูกเรือที่ทำงานบนเรือเดินสมุทรของต่างประเทศที่แล่นอยู่ในบริเวณน่านน้ำภายในไหล่ทวีปนอกชายฝั่งอาจมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าประเภท B-1 ชนิดพิเศษแทนวีซ่าลูกเรือลูกเรือที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานอกเวลางานระหว่างเที่ยวบินหรือการเดินเรือจะต้องมีวีซ่าประเภท B-1/B-2 ด้วยสำหรับใช้ในระหว่างวันหยุดงาน ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่า C-1/D และ B-1/B-2 พร้อมกันจะชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • วีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนตามสนธิสัญญา (visa E-1, E-2)วีซ่าผู้ประกอบการค้า (E-1) และนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E-2) เป็นวีซ่าสำหรับพลเมืองของประเทศซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำสนธิสัญญาทางการค้าและการเดินเรือด้วย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศคู่สนธิสัญญาดังกล่าว  สำหรับรายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาการค้าขายกับสหรัฐฯเพื่อที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครวีซ่าผู้ประกอบการค้า (E-1) และนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E-2) ท่านต้องมาที่ประเทศสหรัฐฯ เพื่อ:
  • ประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่ามากและประเภทของธุรกิจดังกล่าวอาจหมายรวมถึงการให้บริการหรืองานด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันและเป็นการค้าหลักๆระหว่างประเทศสหรัฐฯและประเทศคู่สนธิสัญญา
  • เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจซึ่งผู้สมัครได้ลงทุนกับธุรกิจด้วยมูลค่ามาก

  คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน ของผู้ค้า นักลงทุนตามสนธิสัญญา หรือ พนักงานของบริษัท สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางหรือติดตามผู้สมัครไปสหรัฐฯ ได้  และผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติเดียวกับผู้สมัครหลัก

  วีซ่าประเภท E อนุญาตให้ ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญาและครอบครัวอาศัยในประเทศสหรัฐฯตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐฯ (DHS) วีซ่าประเภท E เป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศสหรัฐฯตามเงื่อนไขที่กำหนดตลอดอายุของวีซ่า ผู้ถือวีซ่าประเภท E ต้องมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกจากประเทศสหรัฐฯเมื่อสถานะวีซ่าประเภท E นั้นสิ้นสุดลง ผู้ติดตามไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานที่สหรัฐฯ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการอนุมัติจาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในสหรัฐฯ

 • วีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา (Visa R) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเป็นการชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (INA) §101(a)(15)(R)
 • วีซ่าสำหรับผู้ช่วยทำงานบ้าน (แม่บ้าน/พี่เลี้ยง) (Visa B-1 , A-3, G-5)ผู้ช่วยทำงานบ้านที่ติดตามนายจ้างไปยังสหรัฐอเมริกาสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท B-1 ได้ โดยผู้ช่วยทำงานบ้านในที่นี้ได้แก่ พ่อบ้าน คนขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และอื่นๆบุคคลที่ติดตามผู้ว่าจ้างที่เป็นนักการทูตและข้าราชการของรัฐบาลต่างประเทศสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท A-3 หรือ G-5 ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะวีซ่าของผู้ว่าจ้าง
 • วีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน (Visa I) เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับตัวแทนของสื่อมวลชนต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงาน โดยมีสำนักงานหลักตั้งอยู่ในต่างประเทศ ขั้นตอนบางประการและค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองนั้นจะเป็นไปตามนโยบายของประเทศของผู้เดินทางนั้นๆและรัฐบาลสหรัฐฯจะยึดถือหลักการเดียวกันเป็นการตอบแทนซึ่งเรียกว่า “หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ” ขั้นตอนในให้วีซ่านี้แก่ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศใดๆจะพิจารณาจากหลักว่ารัฐบาลของผู้สมัครนั้นให้สิทธิเดียวกัน แก่ตัวแทนสื่อมวลชน/ผู้สื่อข่าวจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่

รับทำวีซ่าอเมริกา

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอเมริกา โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าอเมริกา

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าอเมริกา
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าอเมริกา
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าอเมริกา
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาสหรัฐอเมริกา
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอเมริกา)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับท่าน

รับทำวีซ่าอเมริกา ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนขอวีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางวีซ่าแต่ละประเภทจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ให้เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เตรียมเอกสารให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม DS-160 การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องสร้างบัญชี และล็อกอินที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4 นัดสัมภาษวีซ่าออนไลน์ ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องกลับไปที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/ และล็อกอิน รหัสเดิม หลังจากชำระค่าธรรมเนียมไปแล้ว 24 ชม ท่านก็จะพบหน้าจออนุญาตให้เข้าไปนัดวันเวลาที่

ขั้นตอนที่ 5 สัมภาษวีซ่า ไปที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ เตรียมใบนัดสัมภาษที่จองไว้ เอกสารส่วนตัวที่นำมาขอวีซ่าให้ครบถ้วน ใบสมัคร DS-160 และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ในวันสัมภาษ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

รับทำวีซ่าอเมริกา

อัตราค่าบริการรับทำวีซ่าอเมริกา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อเมริกา 5,600 4,000 ณ วันสัมภาษ สัมภาษที่สถานทูต

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเมื่อเดินทางไปยื่นขอ วีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของสถานทูตกำหนดให้ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องผ่านการตรวจสอบ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องไว้ได้ที่ประตูสถานทูต แต่สถานทูตอเมริกาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในกรณีโทรศัพท์มือถือของท่านสูญหายหรือได้รับความเสียหายขึ้นในขณะที่ฝาก ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า ถ้าหากท่านนำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

 • อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา
 • กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์
 • กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น
 • อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่าง)
 • ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก
 • บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก
 • ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกา

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
แฟกซ์: +66-2-254-1171
เว็บไซต์: http://thai.bangkok.usembassy.gov/
อีเมล:

 • วีซ่าชั่วคราว: visasbkk@state.gov
 • วีซ่าถาวร: visasbkkiv@state.gov

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่: ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์
เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย<
แฟกซ์: +66-53-252-633
เว็บไซต์: http://chiangmai.usconsulate.gov/
อีเมล: conschiangmai@state.gov

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) ประเภทวีซ่า รายละเอียด
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 C-1 ผ่านแดน
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 F นักเรียน (สายวิชาการ)
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 M นักเรียน (สายวิชาชีพ)
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 T เหยื่อของการค้ามนุษย์
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
160 เหรียญสหรัฐ 5920.00 U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
190 เหรียญสหรัฐ 7030.00 H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด
190 เหรียญสหรัฐ 7030.00 L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
190 เหรียญสหรัฐ 7030.00 O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
190 เหรียญสหรัฐ 7030.00 P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง
190 เหรียญสหรัฐ 7030.00 Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
190 เหรียญสหรัฐ 7030.00 R ผู้เผยแผ่ศาสนา
265 เหรียญสหรัฐ 9805.00 K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ
205 เหรียญสหรัฐ 7585.00 E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย
ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
C-1 ผ่านแดน 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย 205 เหรียญสหรัฐ 7585.00
F นักเรียน (สายวิชาการ) 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด 190 เหรียญสหรัฐ 7030.00
I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ 265 เหรียญสหรัฐ 9805.00
L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน 190 เหรียญสหรัฐ 7030.00
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 190 เหรียญสหรัฐ 7030.00
P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง 190 เหรียญสหรัฐ 7030.00
Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 190 เหรียญสหรัฐ 7030.00
R ผู้เผยแผ่ศาสนา 190 เหรียญสหรัฐ 7030.00
T เหยื่อของการค้ามนุษย์ 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00
TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 160 เหรียญสหรัฐ 5920.00

รับทำวีซ่าอเมริกา

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

14 thoughts on “วีซ่าอเมริกา

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:23 pm
  Permalink

  ผมไม่มีงานทำครับ จะขอวีซ่าอเมริกาได้ไหมครับ

  Reply
  • สิงหาคม 29, 2017 at 10:24 pm
   Permalink

   ควรจะมีงานทำครับ จะได้ขอวีซ่าได้ง่าย

   Reply
  • ตุลาคม 10, 2017 at 5:57 pm
   Permalink

   มีโอกาสขอวีซ่าได้ครับ ติดต่อพี่กฤต 089-1261024 พี่ยินดีให้คำแนะนำ หาทางออก เพื่อได้วีซ่าอเมริกาครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 12:48 pm
  Permalink

  จดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกันแล้ว ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอวีซาแต่งงาน
  ช่วงนี้สามารถขอวีซาท่องเที่ยวได้ไหมคะ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 12:48 pm
   Permalink

   สามารถทำได้ครับ แต่ ผมแนะนำให้ ขอวีซ่าแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:12 pm
  Permalink

  เป็นข้าราชการ ขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกายากไหมครับ

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:13 pm
   Permalink

   ข้าราชการ ขอวีซ่าไม่ยากครับ แต่ต้องมีสเต็ดเม็นที่มากเพียงพอครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:11 pm
  Permalink

  เคยขอวีซ่าอเมริกาแล้วไม่ผ่าน หลายปีมาแล้ว ขอวีซ่าครั้งนี้จะผ่านไหมดครับ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:12 pm
   Permalink

   วีซ่าจะพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไปครับ สามารถ ลองยื่นได้ครับ

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 10:52 am
  Permalink

  จะไปเยี่ยมญาติที่ นิวยอร์ก ต้องทำอย่าไรครับ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 10:53 am
   Permalink

   ต้องขอจดหมายเชิญ และ ต้องเตรียมหลักฐานเรื่องงานของเรา และ สเต็ดเม้นของเราให้พร้อมครับ

   Reply
 • ตุลาคม 10, 2017 at 11:15 am
  Permalink

  เป็นเกษตรกรพ่อค้าทั่วไปสามารถขอวีซ่าผ่านหรือเปล่าครับ

  Reply
 • มีนาคม 17, 2018 at 8:07 pm
  Permalink

  ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ต่างประเทศครั้งแรก

  Reply
  • พฤษภาคม 7, 2021 at 9:53 pm
   Permalink

   ยินดีครับเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น