ทำความรู้จักโครงการพิเศษ Work and Travel in USA

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าอเมริกา / ทำความรู้จักโครงการพิเศษ Work and Travel in USA

Work and Travel in USA
หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

*ช่วงเวลาอาจปรับเปลี่ยน ตามการปิดภาคเรียน ที่มีการกำหนดใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ทำงานและดำเนินชีวิต
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในระบบอเมริกัน จากประสบการณ์ในช่วงเวลาทำงาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในระหว่างการทำงาน

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสถานภาพโสด และมีสัญชาติไทย
อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 หรือ ระดับปริญญาโท (ในระหว่างเข้าร่วมโครงการยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา) ทั้งนี้ นักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มาศึกษาในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

ข้อมูลสถานที่ทำงาน
สำหรับสถานที่ทำงานที่นิยมเปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ ที่ทำการเป็นฤดูกาล งานที่มีลักษณะลำลอง (Casual job) หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาทำงานเป็นการชั่วคราว (Seasonal service job) เช่น งานในสวนสนุก (Theme park), อุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ (National park) สถานที่พักผ่อน (Resort), โรงแรม (Hotel), และร้านค้า (Merchandiser) โดยตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่ทำงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป อาทิ เช่น
งานในสวนสนุก (Theme park) ได้แก่ Food Service / Game Operator / Ride Operator / Merchandise / Ground Area Host & Hostess (พนักงานทำความสะอาด)

งานในอุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ (National park), สถานที่พักผ่อน (Resort),โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Merchandiser) เป็นงานในสายการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เช่น Front Desk / Food Service / Merchandise/ House Keeping / Kitchen / Server

งานในร้านอาหาร (Fast Food / Food Plaza / Restaurants) มักได้รับตำแหน่งเป็น Crew staff บางสถานที่ทำงานอาจจะจัดตำแหน่งงาน และแจ้งให้นักศึกษาทราบได้เลยเมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่บางสถานที่ทำงานจะแจ้งตำแหน่งงานให้นักศึกษาเมื่อเดินทางไปถึง และหลังจากที่เข้าสัมภาษณ์กับหัวหน้างาน(Supervisor) อีกครั้ง หรืออาจมีการคัดเลือกซ้ำอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่

ดู Site งาน Up Date สำหรับ Work & Travel 2015 in USA
ดูประสบการณ์ดีๆ จากนักศึกษาที่เคยเดินทางไปร่วมโครงการกับเรา
รวมภาพถ่ายจากผู้เคยเดินทางไปร่วมโครงการกับเรา

ลักษณะที่พักอาศัย
นายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ซึ่งที่พักมีหลากหลายประเภทให้เลือก อาทิ เช่น Apartment, Share House, Home Stay, Dormitory โดยที่นักศึกษาจะชำระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งมักจะเป็นราคาที่ถูกกว่าปกติ

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการ Work & Travel in USA
ค่าตอบแทนในการทำงาน USD 6 – USD 10 ต่อชั่วโมง ไม่รวมค่าล่วงเวลา , ทิป , ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และข้อตกลงของนายจ้าง ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน สิ่งสำคัญที่สุดคือได้รับประสบการณ์จริง จากการทำงานจริง ที่อยู่นอกหนือจากในห้องเรียน ได้เรียนรู้วิธีกลยุทธ์ และระบบการทำงานจริง นักศึกษายังจะได้รับ Certificate จากองค์กรต่างประเทศ และยังได้ท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง……

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น