วีซ่าเยอรมัน

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าเยอรมัน

การเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี คุณต้องขอ วีซ่าเยอรมัน ถ้าคุณต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในอาณาเขตของประเทศเยอรมนี ตามข้อตกลงวีซ่าเชงเก้นปี 2528 ในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่พลเมืองของประเทศที่กำหนดได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ในเขตเชงเก้นโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ที่นอกเหนือกลุ่มประเทศเชงเก้นจำเป็นต้องขอวีซ่า เรียกว่า วีซ่าเชงเก็น.

วีซ่าเชงเก้นจะอนุญาตให้คุณเข้าและพำนักอยู่ในเยอรมนีเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน (3 เดือน) แต่คุณไม่มีสิทธิทำงาน วัตถุประสงค์ของวีซ่าเชงเก้นเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว

ส่วนวัตถุประสงค์อื่นของการเดินทางไปประเทศเยอรมนี นั้นจะต้องขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ ให้ตรงกับแผนการเดินทางของคุณ ไม่ว่าจะวางแผนเดินทางไปศึกษาหรือทำงาน หรือพำนักอยู่อย่างถาวรคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าเยอรมนีเท่านั้น

รับทำวีซ่าเยอรมัน

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าเยอรมัน ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าเยอรมนี โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

วีซ่าเยอรมันลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าเยอรมัน

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าเยอรมนี
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าเยอรมัน
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าเยอรมัน
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าเยอรมัน
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าเยอรมัน
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาเยอรมัน
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนเยอรมัน)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับท่าน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป

วีซ่าเยอรมัน ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้
  โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน

  – มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  – เป็นเล่มที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
  – ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

 • บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย 
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน
 • ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักมาตรา 54 ข้อ 6และมาตรา 55

  ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก [pdf, 211.33k]

 • หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก 
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย 

  ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน หรือท่านจะทำประกัน ดังกล่าวกับบริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน

  บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต [pdf, 607.39k]

 • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้างหนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันและหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่งจำนวนปีการทำงานและเงินเดือน)
 • หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)
 • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น: ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่งจำนวนปี การทำงานและเงินเดือนหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน 
 • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดามารดาต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดามารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้วพร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดามารดา ในหนังสือยินยอมนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัดกรณีบิดามารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง 

ค่าบริการ รับทำวีซ่าเยอรมัน

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
เยอรมนี 2,400 4,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
ติดต่อเรา
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit
Google Plus
Youtube
Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น