เรียนต่อ

  / เรียนต่อ

เรียนต่อ มากจาก ระบบการศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได้     การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจำเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเป็นมากขึ้นด้วย

การเรียนต่อ

ทำไมต้อง เรียนต่อ ?

การเรียนของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด จึงเกิดคำว่า “เรียนต่อ” ไม่ว่าจะเป็น เรียนต่อต่างประเทศ หรือ เรียนต่อในประเทศ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ประฐม มัธยม ปริญญา การเรียนต่อในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้หลาย ๆ คนประสบความสำเร็จในพื้นฐานอาชีพ

ปัจจัยในการเรียนต่อขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ฐานะทางการเงิน คุณภาพบุคลากร และ ชื่อเสียงของสถาบัน ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการศึกษา แต่ด้วยปัจจัยความแตกต่างของบุคลากร และสถาบันที่มาตรฐานแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการแข่งขันในการเรียนต่อในสถาบันที่มีบุคลากรเพียบพร้อม สถาบันที่คุณภาพการศึกษาสูง และชื่อเสียง ซึ่งการเรียนต่อจะประสบความสำเร็จในอนาคต

การเรียนต่อในระดับการศึกษาชั้นสูงในระดับปริญญา ตรี โท เอก คือปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานในอนาคต หลาย ๆ ท่าน มีฐานะการศึกษาดี จึงนิยมส่งบุตรหลาน การเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของบุคคลนั้น ๆ นำมาซึ่งความสำเร็จมากกว่าเรียนต่อในประเทศ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ มีศักยภาพอันเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตที่มีความคิดเป็นอิสระและมีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ไม่เพียงแค่ป้อนคำตอบให้นักเรียน แต่ยังสอนนักเรียนให้ตั้งคาถามให้ตรงประเด็นซึ่งแตกต่างจากภายในประเทศ จึงทำให้มีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆในต่างประเทศมากมาย หลายคนมีความก้าวหน้าในสายงาน ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี, นักธุรกิจชั้นนา, นักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์, แพทย์ และผู้นาชุมชน อยู่ทั่วทุกมุมโลก

ความสำเร็จการเรียนต่อ มีหลายปัจจัย จากความมุ่งมั่นของตัวท่านเอง จากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับมาจากสถาบันการเรียน โดยเฉพาะเรียนต่อต่างประเทศ ส่งผลให้หลาย ๆ ท่าน ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ต่างพิจารณา บุคคลนั้น ๆ จากพื้นฐานความรู้ แต่สถาบันที่สำเร็จมา ก็มีส่วนช่วยให้บริษัทนั้น ๆ นำมาพิจารณา ประเมินคุณภาพของบุคคลนั้น ๆ ที่เรียนจบมาก จึงทำให้ บุคคลที่ เรียนต่อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ เนื่องจากทักษะภาษาที่ได้รับมา พร้อมด้วยความรู้ที่ได้รับมาจากสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ ทำให้บุคคลนั้น ๆ ได้ผลตอบแทนสูงมากกว่า บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในประเทศ ผลที่บริษัทนั้น ๆ จะได้รับคือความรู้ควมสามารถที่นำพาให้บริษัทนั้น ๆ ประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

เราบริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เรียนต่อต่างประเทศ ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของท่าน ข้อดีข้อด้อยการเรียนต่อแต่ละประเทศ นอกจากนี้เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่านักเรียนในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการเรียนต่อเพื่อการขอวีซ่านักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น วางแผนการศึกษาต่างประเทศ แนะนำสภาพภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ในต่างประเทศ จัดการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันสุขภาพ จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่านักเรียนกับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการเรียนของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า เรายินดีนำความรู้และประสบการณ์ของเรา นำมาช่วยจัดการเรื่องวีซ่าให้แก่ท่าน

บริษัท สทัดดีสแควร์ ได้เตรียมขั้นตอนเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อต่างประเทศให้ท่าน ดังนี้

 • แนะนำ ขั้นตอน เรียนต่อต่างประเทศแนะนำโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศให้กับท่าน
  ข้อดี ข้อด้อยของแต่ละโรงเรียนที่ท่านต้องการเรียนต่อต่างประเทศ
  (Introduce Abroad Institution)
 • สมัครเรียนให้ท่าน จัดเตรียมเรื่องเอกสารจากทางโรงเรียน
  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียน
  (School Enrollment)
 • แนะนำการเตรียมเอกสารต่าง ๆ
  เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
  รับรองการทำงาน
  (Help you to prepare document for visa)
 • เราช่วยจัดการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  เพื่อขอวีซ่าให้ท่าน
  (Documents Translate)
 • วางแผนวิธีการเตรียมสเต็ดเม็นให้พร้อม
  วิธีการเดินบัญชี แนะนำยอดเงินในบัญชีควรมีมากพอ
  ที่จะคลอบคลุมระยะเวลาที่วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ
  (Help you to set up bank statement)
 • บริษัทสทัดดีสแควร์จัดการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า
  ให้สมบูรณ์แบบตามแบบฟอร์มการขอวีซ่าของแต่ละประเทศ
  (Fill visa application form)
 • จัดการจองคิวนัดสัมภาษขอวีซ่า
  (Make Visa Appointment for Interview)
 • จัดเตรียมแนวทางวิธีการสัมภาษขอวีซ่า
  ให้นักเรียนเพื่อทำให้มั่นใจ
  ว่าจะได้รับวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ
  (Preparing for Interviews)
 • จัดทำจดหมายวัตถุประสงค์ในการเรียนต่อต่างประเทศ
  ย้ำถึงแผนการศึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ
  เพิ่มเติมลายละเอียดให้เจ้าหน้าที่สถานทูต
  ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
  ในการเรียนต่างประเทศในครั้งนี้
  (Write your abroad study plan)
 • จองที่พักให้นักเรียนเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
  (Accommodation Booking)
 • จองตั๋วเครื่องบิน
  (Air Ticket Booking)
 • จัดการยื่นขอวีซ่าออนไลน์
  [สำหรับประเทศที่มีการอนุญาติให้ยื่นออนไลน์]
  หรือ ไปยื่นขอวีซ่าแทนนักเรียน
  [ในประเทศที่อนุญาตให้ตัวแทนสามารถยื่นแทนได้]
  ( Apply visa)
 • หลังจากที่ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว เตรียมความพร้อมให้นักเรียน
  ก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ
  แนะแนวทางการใช้ชีวิตในต่างประเทศให้กับนักเรียน
  แนะนำวิธีการหางาน Part time
  แนะนำการใช้ระบบขนส่งในต่างประเทศ อื่น ๆ
  (Guidelines abroad daily life)

ด้วยเหตุผลในด้านดี เรายินดีที่จะสนับสนุนการเรียนต่อต่างประเทศ ให้กับทุก ๆ ครอบครัว เรามองเห็นอนาคตอันสดใสของบุตร หลานของท่าน ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต สามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเรียนต่อต่างประเทศ นำมาพัฒนาประเทศของเรา ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับชั้นนำนานาชาติ ประสบการของท่านที่ได้รับมาจะติดตัวของท่าน รวมถึงยังนำมาถ่ายทอดแก่คนในครอบครัวของท่านและ สังคมไทย อันมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของท่าน มีส่วนผลักดันยกระดับความรู้ความสามารถ อันนำมาซึ่งฐานะและความมั่นคงของท่าน เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นท่านบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้วางแผนการศึกษาไว้ เรายินดีนำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับท่านทั้งหมด เป็นสะพานก้าวแรกที่ท่านจะสามารถนำไปต่อยอดไปยังจุดหมายปลายทางอันสว่างสดใสของท่านและครอบครัว

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น