ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่อออสเตรเลีย / ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาออสเตรเลีย- ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

โรงเรียนในออสเตรเลียเป็นสถานที่สำหรับการเติบโตทางบุคลิกภาพ สติปัญญา และอารมณ์ ครูผู้สอนจะติดตาม
และให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนเป็นประจำ
บิดามารดาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเรียนและความเป็นอยู่ของบุตรหลานของตนได้
โรงเรียนประเทศออสเตรเลียจะสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการสื่อสาร สร้างระเบียบวินัยในตนเอง
พัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความเคารพต่อตัวเอง ผู้อื่น และสังคม โรงเรียนทุกแห่งใน
ออสเตรเลียให้ความใส่ใจดูแลรับผิดชอบนักเรียนทุกคนอย่างจริงจัง นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนดูแล
และให้กำลังใจ อย่างสม่ำเสมอ

ออสเตรเลียมีกรอบหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ ที่ทำให้
แน่ใจว่าเรา มีมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับสูง เหมือนกัน
หมดทั้งประเทศออสเตรเลียโรงเรียน ทุกแห่งของ
ออสเตรเลีย จะสอนวิชาหลัก 8 สาขา
ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์
ศิลปะ ภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อังกฤษ
เทคโนโลยี และการพัฒนาตนเอง
สุขศึกษา และพลศึกษา นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ด้วยเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ของนักเรียน การศึกษาของประเทศออสเตรเลียนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล
หรือเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน ตามด้วยการเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษารวม 12 ปี
ในปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย(ปี 12) นั้นคุณจะสามารถเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรที่รั
รัฐบาลรับรอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
สายอาชีพทุกแห่งของออสเตรเลียได้ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior
Secondary Certificate of Education) นี้ยังได้รับการยอมรับ จากมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศหลายแห่งอีกด้วย

ในระดับมัธยมศึกษานั้น จะมีวิชาเลือกและความหลากหลายมากขึ้น เพราะโรงเรียนในออสเตรเลียจะสามารถเปิดสอน
รายวิชาต่าง ๆ ได้หลายวิชามากขึ้น โดยมีการสอนจากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรม
มาเป็นอย่างดี และมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์มัลติมีเดียและห้องปฏิบัติการ

นักเรียนหลายคนในประเทศออสเตรเลียใช้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามเกณฑ์ รับสมัครเข้าเรียน ต่อในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ประมาณ 9 ใน 10 ของโรงเรียนมัธยมประเทศออสเตรเลีย
ยังเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับสายอาชีพด้วย นอกจากหลักสูตรการศึกษา
ระดับโรงเรียนตามมาตรฐานแล้ว

ระบบการศึกษาออสเตรเลีย– หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หลักสูตรนี้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติสำหรับหลักสูตรเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การบิน หรือการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม หลักสูตรนี้จะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ
หลักสูตรนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับ
การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
รวมถึงการทดสอบ ภาษาอังกฤษ ระบบนานาชาติ
(IELTS) การทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นภาษา
ต่างประเทศ (TOEFL) และประกาศนียบัตร
เคมบริดจ์ (Cambridge Certificates)

 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)
เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียโดยใช้เวลาเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวกกับวิชาพื้นฐานในสาขาที่จะต้องเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
ปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยกระดับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นดีของประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐบาลทั้งหมดยกเว้น Bond University และ The University of Notre Dame

ปริญญาตรีของ ออสเตรเลีย นั้นจะแตกต่างจากประเทศไทย การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีออสเตรเลียจึงพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติก็พิจารณาจากผลการเรียน ในระดับมัธยมปลายด้วย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)
เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้าน มีหลายสาขาให้เลือก เช่น ผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาบริหาร
ธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information System)
เพิ่มเติม หรือน้อง ๆ
ที่สมัครเรียนในระดับ
ปริญญาโท ทางสถาบันอาจ
ให้ลงทะเบียน หลักสูตร
นี้ก่อนเพื่อประเมิน

ผลการเรียน หรือเป็นการ ปรับพื้นฐาน และเมื่อ มีผลการเรียนเป็น ตามเกณฑ์ แล้วก็สามารถจะศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทได้

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ใน การทำงานแล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เฉพาะด้าน เป็นหลักสูตร ฟังคำบรรยาย (Coursework) อาจมีการทำ Project หรือ มีภาคปฏิบัติในบางสาขาวิชา ในหลายสาขาวิชา เช่น MBA ได้จัดให้ Graduate Diploma เป็นหลักสูตรปีแรกของโปรแกรม ซึ่งถ้านักศึกษา สามารถทำคะแนนได้ดี ในปีแรกก็สามารถผ่านไปเรียนปีที่สอง ในระดับปริญญาโทได้

ปริญญาโท (Master Degree)
ใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและลักษณะการเรียน
สามารถเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ
การเรียนแบบเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน (Coursework)
การเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis)
เรียนแบบเข้าชั้นเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์ (Coursework & Thesis)
สามารถสอบถามจากพี่ ๆ ได้ค่ะว่าสถาบันใดให้เรียนแบบใดได้บ้าง
เช่น เลือก Coursework 50% และ Thesis อีก 50% หรือ
อัตราส่วนระหว่าง Coursework และ Thesis เป็น 70%-30%
บางสาขา โดยเฉพาะ MBA รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีประสบการณ์การ ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
ในกรณีที่จบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่ง และต้องการเรียนต่อปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยอาจให้ทดลอง
เรียน 1 ปีก่อน ซึ่งเรียกว่า Master Qualifying จึงจะสามารถเรียนต่อไปในระดับ ปริญญาโทได้

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3-5 ปี เป็นหลักสูตรวิจัยค้นคว้า คือเขียนวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ขณะนี้บางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มหลักสูตร Coursework เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญานี้ด้วย ผู้ที่จะเรียนระดับปริญญาเอกจึงควรมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น