วีซ่า หรือ การลงตราวีซ่า

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า

วีซ่า หรือ การลงตราวีซ่า คือ การอนุญาตที่มีเงื่อนไขที่ได้รับจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ เป็นการชั่วคราวและยังคงอนุญาตให้อยู่ภายในประเทศนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด ชาวต่างชาติควรเดินทางออกก่อนที่ระยะเวลาของวีซ่าหมดอายุ วีซ่ามักจะรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของการเข้าพักชาวต่างชาติที่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศที่พวกเขา อาจจะใส่วันที่ที่พวกเขาอาจจะใส่จำนวนการเข้าชมที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังกำหนดว่าชาวต่างชาตินั้นได้รับอนุญาตจะทำงานในประเทศของเขาได้ หรือวีซ่ากำหนดให้ชาวต่างชาติคนนั้น ๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสิ้นเชิง วีซ่าของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันแต่หลัก ๆ วีซ่าจะเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตให้เข้ามาและดำรงค์อยู่ในประเทศเหล่านั้นอย่างเป็นทางการของชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในแต่ละกรณีของการอนุมัติวีซ่าเป็นอำนาจโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ และตลอดช่วงเวลาของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นสามารถถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา

ลักษณะของวีซ่า ที่นิยมมากที่สุดเป็นลักษณะสติกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ โดยจะถูกประทับลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางของชาวต่างชาติคน นั้น ๆ  วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในทุก ๆ ครั้งเมื่อเดินทางมาถึงพรมแดนของประเทศนั้น ๆ  การดำเนินการขอวีซ่ามักจะสมัครล่วงหน้าหลายเดือนสำหรับการขอวีซ่าที่สำนักงานกงสุลของแต่ละประเทศ บางประเทศสามารถของได้โดยทางไปรษณีย์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือต้องเดินทางไปขอวีซ่าด้วยตนเองที่สำนักงานกงสุล วีซ่าในปัจจุบันนอกเหนือจากลักษณะที่เป็นสติกเกอร์และลงตราประทับในหนังสือเดินทาง ยังมีลักษะแบบใหม่ลักษณะเป็นการอนุญาตโดยพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ที่เรียกว่าวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้สมัครสามารถพิมพ์ก่อนออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้บางประเทศยังได้ตกลงกันว่าไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการเข้าชมระยะสั้นเพียงแค่แสดงหนังสือเดินทางและได้รับการลงตราประทับจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้ในทันที

วีซ่า 2

บางกลุ่มประเทศได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพียงขอวีซ่าประเทศเดียวสามารถที่จะเดินทางเข้าได้หลาย ๆ ประเทศ เช่นประเทศในยุโรปนั้นได้กำหนดวีซ่าเชงเก้นขั้นมา โดยมีข้อตกลงโดยช่วยให้ประชาชนของประเทศสมาชิกสามารถที่จะเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกของพวกเขาโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ความหมายของคำว่า “วีซ่า”
วีซ่า (Visa)  มาจากภาษาละติน หมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรา วีซ่า นั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา

ประเภทของวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว คือวีซ่าที่มีจุดวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ  วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว ต้องยื่นคำขอจากประเทศนั้น ๆ โดยมากจะไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของวีซ่าได้ ต้องกลับไปขอที่ประเทศนั้น ๆ
 • วีซ่าเยี่ยมเยือน คือวีซ่าที่มีลักษณะในเชิงท่องเที่ยวเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่วัตถุประสงค์ต้องการไปเยี่ยมเยือนญาติ พี่ น้อง หรือ เพื่อนในประเทศนั้น ๆ การเตรียมเอกสารต้องมีหนังสือเชิญจาก ญาติ หรือคนรู้จัก ในประเทศนั้น ๆ ส่งเอกสารมาให้ก่อนที่จะขอวีซ่า
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน เป็นวีซ่าชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นในบางประเทศ โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น ๆ  โดยวีซ่าชนิดนี้สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและยังอนุญาตให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้  เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว
 • วีซ่านักเรียน คือวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินททางเข้าประเทศนั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนเท่านั้น วีซ่านักเรียนมักจะได้รับอนุมัติให้อยู่ในประเทศนั้น ๆ ตามระยะเวลาหลักสูตรที่ผู้ขอวีซ่าลงทะเบียนเรียนไว้ หลาย ๆ ประเทศเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือ เรียนภาษา หรือ เรียนระดับ ปริญญา ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้ขอวีซ่าทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาก่อน เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการตอบรับจากสถาบันการศึกษาหรือผู้สนับสนุนโครงการที่ต้องนำมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • วีซ่าธุรกิจ คือวีซ่าที่อนุญาติขึ้นมาเพื่อให้การทำการค้าหรือติดต่อเจรจาธุรกิจในประเทศของผู้ที่ออกวีซ่า และในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในวีซ่าชนิดนี้ด้วย วัตถุประสงค์เดินทางด้านธุรกิจโดยยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิดนี้ เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
 • วีซ่าทำงาน ชั่วคราว คือวีซ่าที่สร้างขึ้นเพื่ออนุญาติให้บุคคลนั้น ๆ สามารถทำงานในประเทศของผู้ออกวีซ่าได้ชั่วคราวตามระยะเวลาและ เงื่อนไขที่วีซ่าระบุเอาไว้ ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติยาวนานมากกว่าวีซ่าธุรกิจ หากท่านต้องการทำงานในประเทศนั้น ๆ เป็นการชั่วคราว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าให้ถูกประเภทตามประเภทของงานที่จะไปทำ สำหรับงานแรงงานชั่วคราวส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่านายจ้างหรือตัวแทนจะต้องยื่นคำร้อง และผ่านการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ก่อน ผู้สมัครจึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานได้
 • วีซ่าแสต็ม อนุญาต ณ ที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง  คือวีซ่าที่ได้รับการแสต็ม ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ เมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่สมรส  คือวีซ่าถาวรที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ผู้ถือวีว่าสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรไม่จำกัดระยะเวลาโดยอาศัยอยู่กับคู่สมรสที่แต่งงานนั้น ๆ  เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์ และรวมถึงผู้สมัครและสปอนเซอร์ที่เป็นเพศเดียวกัน
 • วีซ่าคู่หมั้น คือวีซ่าที่อนุญาตให้คู่ครองที่ได้รับการหมั้นหมายกันไว้วางแผนที่จะแต่งงานในอนาคตไม่ว่าชายหรือหญิง ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศตามสัญชาติของอีกฝ่ายและต้องทำการสมรสผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ภายในเวลาที่กำหนดตามวีซ่า เป็นวีซ่าถาวรอีกชนิดนึง ผู้ที่กำลังจะสมรสกับคนที่ถือสัญชาตินั้น ๆ สามาถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ เพื่อทด สอบความพร้อมก่อนการสมรส ลักษณะพิเศษของวีซ่าชนิดนี้ คือเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วยวีซ่าชนิดนี้ เพื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น วีซ่าถาวรภายหลัง จุดประสงค์หลักเพื่อให้คู่หมั้นได้  ใช้เวลา 90 วันที่ได้รับนี้เพื่อศึกษาพิจารณากันก่อนการตัดสินใจแต่งงาน ปัจจุบันการเลือกคู่ทาง Internet  ที่แพรหลายไปทั่วโลกส่งผลให้วีซ่าคู่หมั้น มีบทบาทเบื้องต้นต่อการสมรสระหว่างสองวั็๊ฒนธรรมได้มากขึ้น เป็นเงาตามตัว
 • วีซ่าเพื่อการเดินทางผ่านประเทศไปยังอีกประเทศ โดยปกติจะมีอายุประมาณ 1-5 วัน วัตถุประสงค์คือเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่น โดยผู้ขอวีซ่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางผ่านไปยังประเทศจุดหมายเท่านั้น
 • วีซ่าการทูต  เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตโดยมากจะเป็นบุคคลในหน่วยงานรัฐบาลของแต่ละประเทศวีซ่าชนิดนี้จะออกให้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศนั้น ๆ  โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมวิธีการขอกระทำได้โดยการยื่นคำขอวีซ่าที่สถานฑูตหรือสถานกงสุลของแต่ละประเทศในต่างประเทศ แต่หากผู้ถือหนังสือเดินทางฑูตของประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีความตกลงกันว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • วีซ่านักเขียน คือวีซ่าที่อนุญาตให้กับนักเขียนหรือผู้สื่อข่าวจากหน่วยงานที่ประเทศนั้น ๆ เป็นที่การยอมรับ
 • วีซ่าอพยพ คือวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่อนุญาต เป็นวีซ่าถาวรอีกชนิด ผู้ที่ได้รับวีซ่าชนิดนี้มักจะมาจากประเทศที่มีปัญหาเรื่องการเมืองภายใน ปัญหาการทำสงคราม
 • วีซ่าลูกเรือ วีซ่าชนิดพิเศษนีี้สำหรับ ลูกเรือที่ทำงานให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศอื่นหรือสายการบินที่ต้องการเข้าออกประเทศนั้น ๆ ต้องมีวีซ่าลูกเรือ ลูกเรือของสายการบินหรือเรือเดินสมุทรทีจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินหรือเดินทางผ่านน่านน้ำของประเทศนั้น ๆ

ลักษณะของวีซ่า

 • แบบเอกสาร เป็นหนังสือซึ่งวีซ่าแบบเอกสารอาจถือได้ว่าเป็นวีซ่าแบบเก่าแก่ เช่น การอนุญาตให้บุคคลเดินทางออกจากดินแดนของตน
 • ตราประทับ ใช้วิธีการประทับหรือพิมพ์การตรวจลงตราไว้ด้วยหมึก
 • แบบฉลาก เป็นการพิมพ์การตรวจลงตราไว้บนฉลากจากนั้นนำฉลากนั้นติดลงบนหนังสือเดินทาง
 • แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบล่าสุดของออกตรวจลงตรา ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ในส่วนเก็บข้อมูลของหนังสือเดินทาง เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศผู้อนุญาตข้อมูลต่างๆจะถูกเรียกขึ้นมาดูผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย ใช้วีซ่ารูปแบบนี้

วีซ่า 3

การปฏิเสธวีซ่า
โดยทั่วไปผู้สมัครอาจถูกปฏิเสธวีซ่าถ้าบุคคลนั้น ๆ ไม่ได้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ หรือทางรัฐบาลประเทศนั้น ๆ พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้น ๆ มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นไม่ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ได้ดำเนินการร้องขอ เหตุผลของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ มักจะเป็นดังนี้

 • มีการทุจริตหลอกลวงหรือบิดเบือนความจริงในเอกสารที่ขอวีซ่า
 • เคยมีความผิดทางอาญาได้ถูกจับกุมหรือถูกฟ้องคดีอาญาที่รอดำเนินการอยู่ในประเทศนั้น ๆ
 • ตรวจสอบแล้วบุคคลนั้น ๆ เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
 • เมื่อพิจารณาแล้วบุคคลนั้น ๆ ผู้ขอวีซ่าไม่ได้มีศีลธรรมอันดี นั้นจะนำมาซึ่งปัญหาของประเทศผู้ออกวีซ่า
 • บุคคลนั้น ๆ ได้ทำผิดเงื่อนไขจากการที่ได้รับวีซ่าก่อนหน้า เช่น อยู่เกินกำหนดเวลาที่วีซ่าอนุมัติ (แม้ว่าการละเมิดไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้สมัครกำลังขอวีซ่าอยู่ก็ตาม)
 • บุคคลนั้น  ๆ เคยถูกปฏิเสธวีซ่าในประเทศใด ๆ มาก่อน  (แม้ว่าการถูกปฏิเสธวีซ่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้สมัครกำลังขอวีซ่าอยู่ก็ตาม)
 • ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศปัจจุบันของพวกเขาเหล่านั้นที่ถือสัญชาติอยู่ (สำหรับผู้ที่กำลังจะยื่นขอวีซ่าชั่วคราว หรือ non-immigrant)
 • เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าบุคคลนั้น ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะอาศัยอยู่หรือทำงานอย่างถาวรในประเทศที่เขากำลังจะขอวีซ่า และมีแนวโน้มว่าถ้าอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแล้วจะไม่กลับออกมา โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่จะย้ายไปอยู่ประเทศนั้น ๆ อย่งถาวร
 • ล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะกลับมายังประเทศที่ตนเองพำนักอาศัยอยู่ปัจจุบัน (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อพยพ)
 • ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ หรือ เอกสารที่จะพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขอวีซ่า
 • ไม่ได้มีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับการเดินทาง
 • ไม่มีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีในประเทศที่อยู่ในปัจจุบัน
 • ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการเดินทาง (เช่นการขนส่งและที่พัก) ในประเทศปลายทางที่ขอวีซ่า
 • ไม่ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีประกันการเดินทางที่ถูกต้องสำหรับปลายทางที่ขอวีซ่า
 • มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ขอวีซ่าโดยระบุเวลาที่พำนักอาศัยไม่สมเหตุผล
 • มีโรคติดต่อ เช่น วัณโรค
 • มีหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ
 • ไม่ได้เดินทางไปตามแผนที่ได้ขอวีซ่าไว้แล้ว และไม่สามารถชี้แจ้งเหตุผลที่ดีว่า ทำไมไม่เดินทางไปในครั้งนั้น ทั้ง ๆ ที่วีซ่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

รับทำวีซ่า

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่า โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการ รับทำวีซ่า

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่า
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่า
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่า
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าแต่ละประเทศ
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซา
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับท่าน

รับทำวีซ่าอเมริกา แคนาดา

รับทำวีซ่า อเมริกา และ แคนาดา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อเมริกา 5,600 4,000 ณ วันสัมภาษ สัมภาษที่สถานทูต
แคนาดา 2,675 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

รับทำวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่าอังกฤษ และ ยุโรป

รับทำวีซ่า อังกฤษ และ วีซ่ายุโรป 

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อังกฤษ 4,200 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
เนเธอร์แลนด์ 2,675 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ออสเตรีย 2,400 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
เบลเยียม 2,675 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
สวิสเซอร์แลนด์ 3,490 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS โชว์ตัว
สาธารณรัฐเชค 3,800 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
เยอรมนี 2,400 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
เดนมาร์ก 3,190 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
สเปน 3,220 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS
ฟินแลนด์ 3,012 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
ฝรั่งเศส 3,800 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS
กรีซ 2,400 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
ฮังการี 2,400 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
อิตาลี 2,900 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
นอร์เวย์ 3,045 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
นิวซีแลนด์ 4,300 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TT AVATION
โปรตุเกส 2,400 5,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
สวีเดน 2,935 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย และ วีซ่านิวซีแลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ออสเตรเลีย 3,800 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS 
นิวซีแลนด์ 2,675 5,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TT Service

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

10 thoughts on “วีซ่า หรือ การลงตราวีซ่า

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:20 pm
  Permalink

  วีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว ต้องเตรียมสเต็ดเม้นเท่าไรคะ

  Reply
  • สิงหาคม 29, 2017 at 10:21 pm
   Permalink

   สเต็ดเม้น ควรมีประมาณ สามแสนบาทครับ

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 12:54 pm
  Permalink

  สวัสดีคะ ได้จดทะเบียนสมรสกับ ชาวออสเตรเลียแล้ว ทะเบียนสมรสนี้ มีผลเฉพาะในประเทศไทย ? และ จะนำไปใช้ขอวีซ่าได้ไหม

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 12:55 pm
   Permalink

   การจดทะเบียนสมรสนั้นสามารถใช้ได้ทั่วโลกครับ และสามารถนำไปใช้ยื่นวีซ่าได้ครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 12:46 pm
  Permalink

  สอบถามวีซ่าเยอรมันใช้เวลานานสุดกี่วันครับ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 12:46 pm
   Permalink

   ประมาณ 1 สัปดาห์ ครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:00 pm
  Permalink

  ขอวีซ่า ไป สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ยากมั้ยครับ

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:05 pm
   Permalink

   ไม่ยากครับ ลายละเอียดติดต่อพี่กฤตได้เลยครับ

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 10:51 am
  Permalink

  อยากไปเที่ยว อังกฤษ ให้ แฟนรับรองสเต็ดเม้นได้ไหมคะ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 10:52 am
   Permalink

   ถ้าแฟนนั้นจดทะเบียนสมรส สามารถใช้สเต็ดเม้นของแฟน รับรองได้ครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น