วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับบุคคล สัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนัก (Residence Permit) ที่่สามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้

โปรดทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป บุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางทูตของประเทศไทย (Thai diplomatic passport) ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียงระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) สามารถเดินทางได้เลย ไม่จำเป็นต้องทำการสมัครขอ วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ แต่ยังต้องทำการสมัครขอวีซ่าในกรณีที่ต้องการเดินทางมากกว่า 90 วัน (วีซ่าระยะยาว)

การดำเนินการร้องขอวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินการโดย TLScontact ยกเว้นวีซ่าบางประเภทที่ยังคงต้องร้องขอโดยตรงกับ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตของตนเองอีกด้วย

 • ถ้าท่านต้องการเดินทาง เพียงหนึ่งประเทศในกลุ่มประเทศเขตเชงเก้น คุณควรยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุล ของประเทศนั้นๆ ที่ท่านจะเดินทางไป
 • ถ้าคุณต้องการเดินทาง หลายประเทศในเขตเชงเก้น คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลของประเทศที่คุณจะพำนักอยู่นานที่สุด หรือประเทศจุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้ รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ
 • ถ้าคุณต้องการเดินทางหลายประเทศในเขตเชงเก้น แต่ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทาง (ระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศในเขตเชงเก้นต่างเท่ากันทุกประเทศ) คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลในประเทศที่คุณที่คุณพำนักเป็นประเทศแรก

เมื่อประเทศ ใดประเทศหนึ่งในประเทศเชงเก้นปฏิเสธการร้องขอวีซ่า หมายถึงประเทศอื่นๆในประเทศเชงเก้นก็ปฏิเสธการร้องขอด้วย สถานฑูตเชงเก้นได้ตั้งค่าระบบข้อมูลภายในเพื่อที่จะปฏิเสธการร้องขอซ้ำซาก

รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาสวิสเซอร์แลนด์
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

 วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วิธีการสมัครวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้นออนไลน์ และนัดยื่นเอกสารขอวีซ่า ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บ TLS กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง เมื่อกรอกเสร็จจองคิวนัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  TLS Contact พิมพ์เอกสารการนัดวันโดยในกลุ่มประเทศ ฝรั่งเศส สวิสเซอแลลนด์ ยื่นที่ TLS Contact  สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TLS พร้อมสแกนลายนิ้วมือ ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง และต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TLS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TLS

 

 

รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ เอกสารเตรียมยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

 

 •  ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง
  ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ แบบฟอร์ม. ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน.
 •  รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
  1. สีพื้นหลังสีขาว
  2. ขนาด 2 นิ้ว
  3. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
  4. ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
 •  หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง
  มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด
 •  หนังสือเดินทาง, สำเนา
  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)
 •  ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
  • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
  • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
 •  เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
  โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน.
 •  สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง
  จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม
 •  หนังสือรับรองการทำงาน
 •  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ
  ระบุถึงชื่อผู้สมัครและจุดประสงค์ของบริษัท
 •  หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ
  ต้นฉบับ bank statement สำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมีตราประทับของธนาคาร หากมี ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาแสดงหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและต้น ฉบับ bank statement ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมี ตราประทับของธนาคาร
 •  หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ, สำเนา

รับทำวีซ่า อังกฤษ และ วีซ่ายุโรป 

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
สวิสเซอร์แลนด์ 3,490 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS โชว์ตัว

รับทำวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเก็บโดยสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และค่าบริการการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเก็บโดยศูนย์ TLScontact

ข้อควรคำนึง: การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะไม่สามารถคืน หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้

ประเภทวีซ่า บาท
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,100
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 1,200
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 0
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 2,270
วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 1,370
วีซ่าพำนักระยะยาว รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 170

* ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น

ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 863 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น