รับทำวีซ่าเยอรมัน

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าเยอรมัน

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าเยอรมัน ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าเยอรมนี โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องรับทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าเยอรมัน

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าเยอรมนี
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าเยอรมัน
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าเยอรมัน
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าเยอรมัน
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าเยอรมัน
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาเยอรมัน
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนเยอรมัน)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับท่าน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป

รับทำวีซ่าเยอรมัน

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
เยอรมนี 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว

รับทำวีซ่าเยอรมันในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้
  โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน

  – มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  – เป็นเล่มที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
  – ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

 • บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย 
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน
 • ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักมาตรา 54 ข้อ 6และมาตรา 55

  ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก [pdf, 211.33k]

 • หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก 
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย 

  ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน หรือท่านจะทำประกัน ดังกล่าวกับบริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน

  บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต [pdf, 607.39k]

 • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันและหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงานและเงินเดือน)
 • หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)
 • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น: ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่งจำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน 
 • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดามารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดามารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้วพร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดามารดา ในหนังสือยินยอมนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดามารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง 

รับทำวีซ่าเยอรมัน ข้อแนะนำสำคัญในการจัดเรียงเอกสารคำร้องขอยื่นวีซ่า:

 • เพื่อความรวดเร็วในการยื่นขอวีซ่า กรุณาจัดเรียงเอกสารของท่านตามลำดับดังต่อไปนี้คำแนะนำในการจัดเรียงเอกสาร [pdf, 166.15k]
 • ในบางกรณีท่านอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯสามารถตัดสินคำร้องของท่านได้

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านระบบนัดหมายวีซ่าเท่านั้น กรณีที่ท่านทำการนัดหมายผิดพลาด โดยทำผ่านระบบนัดหมายเพื่อขอหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถนำมาใช้แสดงในการยื่นขอวีซ่าได้

1. จะสามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างไร

ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีระบบนัดหมายผ่าน Call Center อีกต่อไปแล้ว และไม่มีการนัดหมายผ่านการสอบถามทางอีเมล์

2. กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับ ควรปฏิบัติอย่างไร

หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับภายใน 24 ชม. หลังทำการนัดหมาย กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง อีเมล์ วันเวลาที่นัดหมาย และประเภทของวีซ่า ไปยังrk-termin@bangk.diplo.deสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบการนัดหมายและส่งอีเมล์ยืนยันไปให้ท่านใหม่อีกครั้ง

3. กรณีที่กรอกที่อยู่อีเมล์ผิด ควรปฏิบัติอย่างไร

กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย (ระบุประเภทของวีซ่าที่ได้ทำการนัดหมายไว้ด้วย) และที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้อง ไปยังrk-termin@bangk.diplo.deสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแก้ไขที่อยู่อีเมล์ให้ถูกต้องและส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับไปยังที่อยู่นี้

4. กรณีที่กรอกเลขที่หนังสือเดินทางผิด ควรปฏิบัติอย่างไร

กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย (พร้อมระบุประเภทของวีซ่าที่ได้ทำการนัดหมายไว้) และเลขที่หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ไปยังrk-termin@bangk.diplo.deสถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการแก้ไขและส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับไปให้ท่านใหม่อีกครั้ง

5. กรณีที่ช่องตัวเลข/ตัวอักษร ที่ปรากฏหลังการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว อ่านได้ยากหรือช่องนี้เป็นสีดำ ควรปฏิบัติอย่างไร

ตัวเลข/ตัวอักษรเหล่านี้ เรียกว่า Captchas เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยในระบบนัดหมาย เช่นเดียวกับที่เคยพบเห็นการใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ ทั่วไป กรณีที่Captcha เป็นสีดำ นั่นหมายความว่า ได้มีการพิมพ์ผิดในช่องนี้หลายครั้ง ท่านสามารถกดเลือกที่ช่อง “ขอรูปภาพใหม่”  เพื่อเลือกรูปภาพใหม่ที่ท่านสามารถอ่าน Captcha ได้ อาจเป็นไปได้ว่า การใช้ Captchas นี้ จะสามารถมองเห็นจากคอมพิวเตอร์/แล็ปท็อปได้ชัดเจนกว่าผ่านมือถือ ระบบการนัดหมายนี้ถูกจัดให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้ด้วย แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

6. กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะหรือครอบครัว ควรทำการนัดหมายกี่ครั้ง

จะต้องทำการนัดหมายสำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่านและหากเป็นไปได้ควรทำการนัดหมายให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องพร้อมกันได้ คำร้องของท่านจะได้รับการดำเนินการและพิจารณาเป็นหมู่คณะ

หากท่านได้ทำการนัดหมายเพียงหนึ่งรายการ และต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าหลายคำร้อง บุคคลที่มีชื่อปรากฏในการนัดหมายเท่านั้น ที่สามารถยื่นคำร้องได้ ผู้ยื่นคำร้องท่านอื่นจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายใหม่

รวมทั้งเด็กก็ต้องทำการนัดหมายด้วยเช่นกัน

7. กรณีที่ต้องการเลื่อนนัดหมาย จะทำได้อย่างไร

การขอเลื่อนนัดจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง ไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำการยกเลิกนัดหมายเดิมผ่านลิงค์ที่ระบุในอีเมล์ยืนยันการตอบรับก่อน จากนั้น จึงจะสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ โดยเลือกวันและเวลาที่ยังมีว่างอยู่ในรายการ ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ในกรณีดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ตารางนัดหมายจะเต็มหมดแล้วและท่านไม่สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ หากท่านได้ทำการนัดหมายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับ ขอให้ท่านปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

8. กรณีที่มิได้มายื่นคำร้องในวันเวลาที่นัดหมายไว้และไม่สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ ควรปฏิบัติอย่างไร

หากท่านไม่สามารถมาตามเวลาที่นัดหมายได้ นัดหมายนี้จะถูกลบออกจากระบบหลัง 24 ชม. ผ่านไป ท่านจึงจะสามารถทำการนัดหมายได้ใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ถึง 24 ชม. ระบบจะแจ้งว่าขัดข้อง

9. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องทำการนัดหมายด้วยตนเองหรือไม่

ท่านสามารถให้บุคคลที่ไว้ใจทำการนัดหมายแทนได้ ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง (ชื่อ นามสกุล และเลขที่หนังสือเดินทาง) กล่าวคือ บุคคลที่ต้องการวีซ่า การส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับสามารถส่งให้กับบุคคลที่สามหรือผู้ยื่นคำร้องโดยตรงได้ ที่สำคัญคือ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำอีเมล์ยืนยันการตอบรับมาแสดงต่อแผนกวีซ่าได้

10. กรณีที่ตารางนัดหมายของประเภทวีซ่าที่ต้องการมีระยะเวลาที่รอนาน จะสามารถทำการนัดหมายในตารางวีซ่าประเภทอื่นได้หรือไม่

ขอให้ท่านโปรดทราบว่า จะต้องทำการนัดหมายวีซ่าประเภทที่ตรงกับวัตถุประสงค์การพำนักของท่าน หากท่านวางแผนการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเกน ในฐานะนักท่องเที่ยว ท่านไม่สามารถทำการนัดหมายสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจได้ ถึงแม้จะมีวันนัดที่ไม่ต้องรอนานก็ตาม หากท่านทำการนัดหมายสำหรับวีซ่าผิดประเภท จะไม่สามารถยื่นคำร้องได้และเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการรับคำร้องของท่าน

หากท่านทำการนัดหมายวีซ่าผิดประเภทโดยมิได้ตั้งใจ กรุณายกเลิกการนัดหมายนี้ก่อน และทำการนัดหมายใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ถูกต้องอีกครั้ง

11. กรณีที่ทำการนัดหมายด้วยหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า แต่ต้องการใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า จะสามารถทำได้หรือไม่

กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่าและใหม่ของท่านมาแสดงในวันที่ยื่นคำร้อง หากท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงได้ จะต้องทำการยกเลิกนัดหมายที่ท่านมี (ดูข้อ 7) และทำการนัดหมายใหม่ด้วยเลขที่หนังสือเดินทางที่ถูกต้องอีกครั้ง

รับทำวีซ่าอเมริกา

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น