รับทําวีซ่าอิตาลี

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทําวีซ่าอิตาลี

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอิตาลี ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอิตาลีโดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าอิตาลี

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าอิตาลี
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าอิตาลี
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าอิตาลี
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าอิตาลี
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าอิตาลี
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาอิตาลี
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่าอิตาลี วิธีการสมัครวีซ่าอิตาลี

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  VFS โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เบลเยี่ยม ยื่นที่ VFS เดียวกันที่ 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และ กลุ่มประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ที่ VFS ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS ที่เดิม

 

รับทําวีซ่าอิตาลี ค่าธรมเนียมวีซ่าอิตาลี ระยะสั้น – วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี วีซ่าเยี่ยมครอบครัวอิตาลี วีซ่าเพื่อธุรกิจอิตาลี วีซ่านักเรียนอิตาลี วีซ่านักศึกษาอิตาลี พำนักไม่เกิน 90 วัน เพื่อประชุม /สัมนา /กีฬา / กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

วีซ่าเชงเก้น (A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น 60 ยูโร (2,114 บาท)

วีซ่าเชงเก้น (A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร (1,233 บาท)

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 705 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
และถ้าหากท่านต้องการใช้บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า
ทั้งนี้การบริการนี้เป็นการบริการที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นแต่ละท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2,114 บาท
เเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1,233 บาท.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
(a) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
(b) เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย คุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
(c) นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในคำแนะนำมาตรา 2005/761/EC ของรัฐสภาของประเทศในกลุ่มยุโรป และ นิติบัญญัติที่ระบุไว้ในวันที่ 28 กันยายน 2005)
(d) ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
(e) คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

 

รับทำวีซ่าสเปน ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วย เงินสด เท่านั้นในวันที่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลีสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านั้น
ผู้ยื่นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น แต่ถ้าหากท่านมีความประสงค์ต้องการที่จะทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า
ท่านสามารถทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้ที่ การนัดหมายเพื่อขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าอิตาลี (พำนักระยะสั้น) ได้ที่ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอิตาลี
ขั้นตอนที่ 2 : ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน – กรุณาทำความเข้าใจว่า ทางศูนย์ฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้  หน้าที่หลักในการดำเนินการของศูนย์ฯ คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ หรือจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีแต่เพียงผู้เดียว
ขั้นตอนที่ 3 : ท่านสามารถเข้าไปที่  “ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า” เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภท
ขั้นตอนที่ 4 : กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลีหมายเหตุ หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลีแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาติให้ผู้สมัครที่ทำการสมัครวีซ่าประเภทท่องเที่ยวทำการยืมหนังสือเดินทางจากทางสถานทูตในขณะทำการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าควรยื่น คำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยทางสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวีซ่าอาจมีความล่าช้ากว่า 15 วันทำการอันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ เป็นช่วงที่มีผู้สมัครมาทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว, ประเภทวีซ่า, ประวัติการเดินทางของ แต่ละบุคคล เป็นต้น และกรุณาวางแผนการเดินไปประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเดินทางไปประเทศอิตาลีหลังจากท่านได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทุกท่านควรทำการยืนยันแผนการเดินทางหลังจากได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้นหมายเหตุ
คู่สมรสของคนสัญชาติ EU/ เช็งเก้น/และประเทศสหราชอาณาจักรที่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมาย  และเพื่อที่จะไม่ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ประกันภัยการเดินทาง
เอกสารทางการเงิน
การยกเว้นค่าวีซ่า

มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

จดหมายรับรองสถานภาพการสมรสจากสถานทูตของคู่สมรสประเทศนั้นๆ
ใบทะเบียนสมรสไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ  ใบทะเบียนสมรสจากต่างประเทศ   ที่ได้รับการประทับตรารับรองเอกสารจากทางสถานทูตของคู่สมรสประเทศนั้นๆ
สถานที่ยื่นขอวีซ่า
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี
191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500หมายเหตุ : สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นรายบุคคล ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายเวลาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น โดยติดต่อมาที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศอิตาลีเวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น