รับทําวีซ่าสวีเดน

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทําวีซ่าสวีเดน

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าสวีเดน ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าสวีเดนโดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าสวีเดน

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าสวีเดน
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าสวีเดน
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าสวีเดน
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าสวีเดน
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าสวีเดน
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาสวีเดน
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่าสวีเดน วิธีการสมัครวีซ่าสวีเดน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  VFS โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เบลเยี่ยม ยื่นที่ VFS เดียวกันที่ 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และ กลุ่มประเทศ เดนมาร์ค สวีเดน ฟินแลนด์ ที่ VFS ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS ที่เดิม

รับทำวีซ่าสวีเดน ค่าธรมเนียมวีซ่าสวีเดน ระยะสั้น – วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน วีซ่าเยี่ยมครอบครัวสวีเดน วีซ่าเพื่อธุรกิจสวีเดน วีซ่านักเรียนสวีเดน วีซ่านักศึกษาสวีเดน พำนักไม่เกิน 90 วัน เพื่อประชุม /สัมนา /กีฬา / กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า (บาท)
เยี่ยมเพื่อน แฟนและคู่หมั้น 2100
เด็กที่มีอายุ 6 – 11 ปี 1200

โปรดทราบถึงเรื่องต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคับใช้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
ค่าบริการ 810 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อัตรานี้จะถูกเรียกเก็บต่อการยื่นคำร้องแต่ละครั้ง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่า
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน ด้วยราคาที่เพิ่มมาเล็กน้อยเท่านั้น

บริการถ่ายเอกสาร
บริการถ่ายรูป
บริการจัดส่งเอกสาร
บริการอำนวยความสะดวกส่งเอสเอ็มเอสเพื่อตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง
บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับปรินท์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าบริการวีเอฟเอสและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น ในสกุลเงินไทยบาท

รับทำวีซ่าสวีเดน ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ขั้นที่ 1 : การยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน / วีซ่าไอซ์แลนด์ และวีซ่าพำนักระยะยาว สามารถยื่นได้ที่ศูนย์รับคำร้อง วีซ่า
ขั้นที่ 2 : ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าท่านมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการเยือน โปรดทราบว่าทางศูนย์นั้นมีหน้าที่ในการช่วยเหลือท่านตลอดการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้คำปรึกษาหรือแนะนำท่านเกี่ยวกับประเภทวีซ่า งานของทางศูนย์นั้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดว่าท่านจะได้รับวีซ่านั้นหรือไม่ และไม่สามารถระบุได้ว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด เพราะการพิจารณาทั้งหมดนี้เป็นสิทธิ์ของทางสถานทูตสวีเดนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
ขั้นที่ 3 : กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับวีซ่าทั้งหมด” เพื่อที่จะทำความเข้าใจรายละเอียดของวีซ่าต่างๆ
ขั้นที่ 4 : กรุณาอ่านกฏระเบียบเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย

ข้อควรรับทราบประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

เอกสารที่ต้องยื่นสำหรับการขอวีซ่าทุกประเภท

โปรดทราบว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการยื่นคำขอวีซ่าของตน

หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นๆ ควรมีอายุใช้ได้อย่างน้อยสามเดือนหลังการเดินทางกลับออกจากประเทศสวีเดนตามแผนการเดินทางแล้ว  โปรดทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับพิจารณาหนังสือเดินทางที่มีการเสริมหน้าแทรกในหนังสือเดินทางนั้นๆ  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยที่สุดสองหน้าเพื่อการตรวจลงตรา มิฉะนั้น ท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนการยื่นคำขอวีซ่า

ท่านจะต้องยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องตามประเภทวีซ่าที่ยื่นขอที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และถูกต้อง และแบบเพิ่มเติมอื่นๆ ตามแต่จะกำหนด พร้อมแนบรูปถ่ายต้นฉบับตามลักษณะและขนาดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (เช่น รูปถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลไม่สามารถใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้)

จะต้องแนบคำแปลรับรองถูกต้องของเอกสารประกอบคำขอทุกฉบับที่เป็นภาษาไทยไปพร้อมกับคำขอด้วย

ข้อมูลอื่นๆ:

วีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • นอกเหนือไปจากเอกสารที่ต้องยื่นดังระบุข้างต้นแล้วนั้น ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารและดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 • แบบคำขอวีซ่าจะต้องลงนามโดยผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สูติบัตรของผู้ยื่นคำขอ
 • หนังสือให้ความยินยอมของบิดาและมารดาในการอนุญาตให้เดินทางไปต่างไปประเทศได้ หากผู้ยื่นคำขออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองเพียงคนเดียว จะต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองดังกล่าวด้วย เอกสารต่างๆ เหล่านี้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้นที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทย และจะต้องรับรองโดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองของผู้ยื่นคำขอด้วย

การประกันภัยการเดินทาง

ผู้เดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนและประเทศในเครือข่ายเชงเก้นทุกประเทศทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพ ท่านอาจเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้ โปรดทราบว่ามีเพียงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สถานทูตฯ ยอมรับ เงินเอาประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการถูกส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ การประกันสุขภาพจะต้องมีผลใช้บังคับในประเทศเครือข่ายเชงเก้นด้วย และจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดน การชดใช้จากบริษัทประกันภัยจะต้องชำระได้ในประเทศใดๆ ในสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเคนสไตน์ ทั้งนี้

ให้ยื่นหนังสือรับรองการประกันสุขภาพพร้อมกับการยื่นคำขอวีซ่าด้วย โปรดทราบว่าท่านจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางติดตัวไปกับท่านด้วย เพราะอาจจะมีการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ จุดตรวจพรมแดนเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตประเทศในเครือข่ายเชงเก้น

เพื่อบันทึกข้อมูลรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่าน วีซ่าเยือนประเทศสวีเดน

ศูนย์รับคำขอวีซ่าตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกแก่การเข้าถึงโดยอยู่ในระยะที่ท่านสามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา

ที่อยู่สำนักงาน
ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน

ศูนย์ยื่นวีซ่าเดนมาร์ค
ย้ายไปที่
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาให้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า: 8.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดเวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 น. – 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุด

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น