รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าออสเตรเลีย โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าออสเตรเลีย
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าออสเตรเลีย
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าออสเตรเลีย
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าออสเตรเลีย
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาออสเตรเลีย
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ออสเตรเลีย 3,800 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS 

ขั้นตอนเตรียมตัวขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนเตรียมตัวขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้ ควรกรองอย่างเรียบร้อยและรอบคอบ

ขั้นตอนที่ 3 นัดวันยื่นวีซ่าที่เว็บ VFS AU เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการนัดวันยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS AU) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า AUS นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ VFS AU ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS AU เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS AU ส่งเอกสารไปที่สถานทูตออสเตรเลียสถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS AU ที่เดิม

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

รายการเอกสาร รายการเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าจะช่วยท่านในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านสามารถยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์ ณ วันที่ท่านยื่นใบ สมัครวีซ่า ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ สถานภาพส่วนตัวของท่าน โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ

 • แบบฟอร์ม ตามชนิดวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.immi.gov.au/forms/Pages/application-forms.aspx – เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั ้นๆที่ ไม่เกี่ยวกับการท างาน หรือการศึกษาระยะสั ้น(น้อยกว่า 3 เดือน)กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ตรวจสอบได้ที่ http://www.immi.gov.au/fees-charges/
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั ้งหมด) และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสำพันธ์ของท่าน
 • และถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อักษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์นั้น
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้ นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
  • หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และ สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพ านักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดงสมุด บัญชี เงินฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงพร้อมส าเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากตัวจริง จะส่งคืนให้ภายหลังพร้ อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
 • หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจ าปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่
 • สำหรับวีซ่านักเรียนต้องมี Confirmation of Enrollment (COE) จากโรงเรียน

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ ไม่ได้เดินทางด้วย

หรือ

 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่มิได้เดินทางพร้ อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมรับได้ที่ส านักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย(AVAC) หรือจากเวปไซด์ www.immi.gov.au

ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
 • คำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าท่ีมีอายุมากกว่า 75 ปี

 • ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ(อ่านดูรายละเอียดด้านล่าง)
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

หลักฐานอื่นๆ

 • ข้อมูลอื่นๆที่แสดงว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับคืนประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เดิมได้ตามปรกติ
 • หากจุดประสงค์ของท่านคือเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้องโปรดแสดงหลักฐานการเชิญ หากมีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ให้แสดงหลักฐานการเงินของผู้ออก ค่าใช้จ่ายให้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.immi.gov.au หรือ www.thailand.embassy.gov.au

ใบสมัครทั้งหมดควรจะยื่นที่ชั้น

28,อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย.13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้รถไฟฟ้ าสถานี นานา ทางออกหมายเลข 3) ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครวีซ่าธุรกิจขึ้นอยู่กับปริมาณของใบสมัครที่ได้รับแต่จะไม่เกินระยะเวลามาตรฐานที่ กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนของประเทศออสเตรเลียกำหนดไว้ สำหรับใบสมัครที่ยื่นผ่านสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย(VFS Thailand) นั้นได้กำหนดเวลาดำเนินการไว้ 10 วันทำการ สำหรับใบสมัครที่ไม่ได้ยื่นผ่านสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย(VFS Thailand) หรือส่งมาทางไปรษณีย์นั้น ระยะเวลา ดำเนินการขอ วีซ่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.immi.gov.au/About/Pages/service-standards/service-standards.aspx

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น