วีซ่าอังกฤษ

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ หรือ นโยบายการขอวีซ่าของสหราชอาณาจักร (Visa UK)เกิดจากรัฐบาลของสหราชอาณาจักรภายใต้อำนาจของพระมหากษตริย์ ที่กำหนดให้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศของสหราชอาณาจักร บุคคลชาวต่างชาติที่เข้ามาจะต้องได้รับวีซ่าอนุญาตตามระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด วีซ่าอังกฤษไม่ได้ผูกระบบวีซ่าไว้กับวีซ่ายุโรปหรือที่เรียกว่าวีซ่าเชงเก้น โดยดำเนินการระบบวีซ่าของตนเอง ดังนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับวีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าได้หลายประเทศในยุโรปก็ยังจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรอีกด้วย ยกเว้นสมาชิกของสหภาพยุโรปเพราะสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในสมาชิก จึงทำให้สมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษโดยไม่ต้องทำการขอวีซ่าอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกยังได้รับการยกเว้นวีซ่าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

การขอ วีซ่าอังกฤษ

สำหรับบุคคลที่ขอวีซ่าชั่วคราวและต้องการเข้าพำนักอาศัยในอังกฤษระยะยาวนานกว่า 6 เดือนจะต้องผ่านการทดสอบวัณโรค
บุคคลต่างชาติจากประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า จะต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าผ่านสถานทูตอังกฤษเพื่อการขอวีซ่า โดยทำการสมัครผ่านการขอวีซ่าออนไลน์ (ยกเว้นพลเมืองของเกาหลีเหนือที่จะต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สถานทูตอังกฤษ) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัครชำระค่าธรรมเนียมและเข้าร่วมการนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าพร้อมทั้งทำการสแกนลายนิ้วมือในทุก ๆ ครั้งที่ทำการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอังกฤษสำหรับการเดินทางเข้าออกเพียงครั้งเดียวหรือเข้าออกหลาย ภายใน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม £ 83
 • ค่าธรรมขอวีซ่าอังกฤษหลายครั้ง ภายในเวลา 2 ปีค่าใช้จ่าย £ 300
 • ค่าธรรมขอวีซ่าอังกฤษหลายครั้ง ภายในเวลา 5 ปีค่าใช้จ่าย £ 544
 • ค่าธรรมขอวีซ่าอังกฤษหลายครั้ง ภายในเวลา 10 ปีค่าใช้จ่าย £ 737

บุคคลคนที่ขอวีซ่าประเทศอังกฤษทุกประเภทจะต้องทำการไบโอเมตริกซ์ (สแกนลายนิ้วมือทั้งหมดและถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องดิจิตอล) ถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า การยื่นขอวีซ่าส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 3 สัปดาห์ ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ในประเทศต่อไปนี้ต้องทำการขอวีซ่า

รับทำวีซ่าอังกฤษ

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอังกฤษ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอังกฤษ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าอังกฤษ

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าอังกฤษ
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าอังกฤษ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าอังกฤษ
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าอังกฤษ
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าอังกฤษ
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาอังกฤษ
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

ขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนทำวีซ่าอังกฤษขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เข้าประเทศอังกฤษ เอกสารชนิดต่าง ๆ เอกสารทุกชนิดควรแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย รวมไปถึงเอกสารด้านการเงินต้องชัดเจนว่ามีเงินมากพอเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ต้องสร้าง account โดยใช้ชื่อของผู้ขอวีซ่า ที่เว็บ Visa4UK ต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดตรงตามความจริง และ ถูกต้อง หลังจากที่กรอกเสร็จเมื่อพิมพ์ออกมาจะแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องทำผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตการ์ดเท่านั้น ไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรอื่นๆหรือเงินสด เมื่อได้ชำระเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจากระบบ

ขั้นตอนที่ 4 นัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า เมื่อกรอกวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอนุญาตให้เข้านัดวัน และเวลาเพื่อที่จะยื่นเอการขอวีซ่าที่ศูนย์ VFS Thailand เมื่อนัดวันเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบนัดเตรียมไว้ในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS เตรียมใบสมัครออนไลน์ ใบนัดยื่นขอวีซ่า และเอกสารทั้งหมด ให้เรียบร้อย เดินทางไปยัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand) อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อยื่นเอกสารและ สแกนลายนิ้วมือโดย จะใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานทูต พิจารณาผลวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งวีซ่าคืนมายัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand)  ทางศูนย์จะแจ้งให้เราไปรับวีซ่าและเอกสารคืนท่าน

ค่าบริการรับทำวีซ่า อังกฤษ

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ รับทำวีซ่าอังกฤษ ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อังกฤษ 3,800 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

รับทำวีซ่าอังกฤษ อัตราค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว (General visitors)

Visa types Visa application fee (USD)
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry) 133
Longer-term (valid for up to 2 years) 505
Longer-term (valid for up to 5 years) 917
Longer-term (valid for up to 10 years) 1150

ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ (Business visitors)

Visa types Visa application fee (USD)
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry) 133
Longer-term (valid for up to 2 years) 505
Longer-term (valid for up to 5 years) 917
Longer-term (valid for up to 10 years) 1150
Academic visitor (up to 12 months) 133
Clinical attachment, dental observation or PLAB test 253
Diplomatic courier 133

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนระยะสั้น (ต่อวีซ่าที่อังกฤษไม่ได้)

Visa types Visa application fee (USD)
Student visitor (up to 6 months) 133
Student visitor – English language course (stay allowed for up to 11 months) 253
Prospective student

การยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ประเทศอังกฤษ

ท่านจะต้องกรอกและยื่นใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ที่เว็บไซต์ Visa4UK

เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ Visa4UK ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน

เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์เอกสารนี้และเซ็นชื่อในใบคำร้องฯที่ท่านได้กรอกไว้ หากท่านไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะที่ท่านกรอกคำร้องฯ ท่านสามารถลงชื่อเข้าระบบและสั่งพิมพ์ใบได้ในภายหลัง

ท่านจะต้องใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อขอนัดหมายเวลาการไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถดำเนินการจองเวลา เปลี่ยนแปลงเวลา หรือยกเลิกการนัดหมายได้ทางออนไลน์

เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความทางอีเมล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงใบคำร้องฯของท่าน (หรือที่รู้จักกันว่า ‘GWF reference’) กรุณาบันทึกหมายเลขนี้ไว้ กำหนดวันนัดหมายของท่านจะต้องไม่นานเกินกว่า 90 วันหลังจากวันที่ซึ่งท่านได้กรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ของท่าน

ก่อนที่ท่านจะเซ็นชื่อลงในใบคำร้องฯของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบคำร้องฯมีความถูกต้อง และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านเป็นเอกสารที่แท้จริงและไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด หากท่านไม่มีเอกสารฉบับใด ท่านควรอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่มีเอกสารนั้น ท่านจะต้องไม่ยื่นเอกสารปลอมอย่างเด็ดขาด

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

เรามีมาตรฐานในการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ดังต่อไปนี้:

 • เราตั้งเป้าหมายที่จะพิจารณางคำร้องขอวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่าประเภทถาวรจำนวนร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ ร้อยละ 98 ภายใน 6 สัปดาห์ และ ร้อยละ 100 ภายใน 12 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า และ
 • เราตั้งเป้าหมายที่จะพิจารณาคำร้องขอวีซ่าประเภทถาวรจำนวนร้อยล่ะ 95 ให้แล้วเสร็จภายใน 12 สัปดาห์ และ ร้อยละ 100 ภายใน 24 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ หนึ่งสัปดาห์หมายถึง 5 วันทำงาน

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของเราจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน

ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานเท่าใด ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองได้ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้พิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว

การอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่า

สิ่งที่ควรรับทราบหากท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่าไปสหราชอาณาจักร

หากท่านได้รับอนุมัติวีซ่า

หน้า ข้อมูลสำหรับผู้ถือวีซ่า จะอธิบายเกี่ยวกับ:

 • คำอธิบายความหมายวีซ่าของท่าน และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง
 • วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีความผิดพลาดในวีซ่าของท่าน รวมถึงหากการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ หรือจุดประสงค์การเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านเปลี่ยนแปลง
 • ท่านได้รับสิทธิใดบ้างในประเภทวีซ่าที่ท่านได้รับ
 • ท่านสามารถนำสิ่งของอะไรบ้างมาที่สหราชอาณาจักร
 • ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อท่านเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร และ
 • ท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากหนังสือเดินทางและวีซ่าของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ
หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่า

หากท่านถูกปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า เราจะให้หรือส่งเอกสารแจ้งการปฏิเสธไปให้แก่ท่าน เอกสารนี้จะอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดท่านจึงได้รับการปฏิเสธวีซ่า รวมถึงอธิบายสิทธิของท่านในการอุทธรณ์

หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าในระบบฐานคะแนน ท่านไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ท่านสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง (administrative review) เราจะไม่ตอบรับคำขอเพื่อให้ทำการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบฐานคะแนน

แผนกกงสุล

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

เวลาบริการด้านกงสุล (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ – ศุกร์, 8 – 11 น.

เวลารับเอกสารตามนัด
จันทร์ – พฤหัส, 14 – 15 น.
ศุกร์, 11 – 12 น.

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ประเทศที่ต้องทำการขอ วีซ่าอังกฤษ

รายชื่อประเทศที่้ต้องทำการขอวีซ่าอังกฤษ มีดังต่อไปนี้

 • Afghanistan
 • Algeria
 • Angola
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bangladesh
 • Belarus
 • Benin
 • Bolivia
 • Botswana
 • Brunei
 • Burkina Faso
 • Burma
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Cape Verde
 • Central African Republic
 • Chad
 • China
 • Congo
 • DR Congo
 • Djibouti
 • Dominican Republic
 • East Timor
 • Ecuador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Ghana
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Ivory Coast
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Lesotho
 • Liberia
 • Macau
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Mali
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Micronesia
 • Moldova
 • Mongolia
 • Morocco
 • Mozambique
 • Namibia
 • Nepal
 • Niger
 • Nigeria
 • North Korea
 • Pakistan
 • Palau
 • Papua New Guinea
 • Peru
 • Philippines
 • Russia
 • Rwanda
 • Sao Tome and Principe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Sri Lanka
 • Swaziland
 • Sudan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Togo
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vietnam
 • Zambia
 • Zimbabwe

ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการ ขอวีซ่าอังกฤษ

รายชื่อประเทศสามารถพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร ไม่เกิน 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอังกฤษมีดังต่อไปนี้

 • Andorra
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Australia
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Canada
 • Chile
 • Costa Rica
 • Dominica
 • East Timor
 • El Salvador
 • Grenada
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Israel
 • Japan
 • Kiribati
 • Macau
 • Malaysia
 • Maldives
 • Marshall Islands
 • Mauritius
 • Mexico
 • Monaco
 • Micronesia
 • Namibia
 • Nauru
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Palau
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Seychelles
 • Singapore
 • Solomon Islands
 • South Korea
 • Taiwan
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tuvalu
 • United States of America
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Vatican City

การยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์อังกฤษ

ท่านจะต้องกรอกและยื่นใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ที่เว็บไซต์ Visa4UK เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ Visa4UK ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์เอกสารนี้และเซ็นชื่อในใบคำร้องฯที่ท่านได้กรอกไว้ หากท่านไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะที่ท่านกรอกคำร้องฯ ท่านสามารถลงชื่อเข้าระบบและสั่งพิมพ์ใบได้ในภายหลัง ท่านจะต้องใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อขอนัดหมายเวลาการไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถดำเนินการจองเวลา เปลี่ยนแปลงเวลา หรือยกเลิกการนัดหมายได้ทางออนไลน์  เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความทางอีเมล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงใบคำร้องฯของท่าน (หรือที่รู้จักกันว่า ‘GWF reference’) กรุณาบันทึกหมายเลขนี้ไว้ กำหนดวันนัดหมายของท่านจะต้องไม่นานเกินกว่า 90 วันหลังจากวันที่ซึ่งท่านได้กรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ของท่าน  ก่อนที่ท่านจะเซ็นชื่อลงในใบคำร้องฯของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบคำร้องฯมีความถูกต้อง และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านเป็นเอกสารที่แท้จริงและไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด หากท่านไม่มีเอกสารฉบับใด ท่านควรอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่มีเอกสารนั้น ท่านจะต้องไม่ยื่นเอกสารปลอมอย่างเด็ดขาด

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอ วีซ่าประเทศอังกฤษ

สถานทูตอังกฤษมีมาตรฐานในการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ดังต่อไปนี้:

 • การพิจารณางคำร้องขอวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่าประเภทถาวรจำนวนร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ ร้อยละ 98 ภายใน 6 สัปดาห์ และ ร้อยละ 100 ภายใน 12 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า และ
 • การพิจารณาคำร้องขอวีซ่าประเภทถาวรจำนวนร้อยล่ะ 95 ให้แล้วเสร็จภายใน 12 สัปดาห์ และ ร้อยละ 100 ภายใน 24 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ หนึ่งสัปดาห์หมายถึง 5 วันทำงาน

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของเราจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน

ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานเท่าใด ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองได้ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้พิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว

การอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธ วีซ่าอังกฤษ

สิ่งที่ควรรับทราบหากท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่าไปสหราชอาณาจักร

หากท่านได้รับอนุมัติ วีซ่าอังกฤษ

หน้า ข้อมูลสำหรับผู้ถือวีซ่า จะอธิบายเกี่ยวกับ:

 • คำอธิบายความหมายวีซ่าของท่าน และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง
 • วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีความผิดพลาดในวีซ่าของท่าน รวมถึงหากการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ หรือจุดประสงค์การเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านเปลี่ยนแปลง
 • ท่านได้รับสิทธิใดบ้างในประเภทวีซ่าที่ท่านได้รับ
 • ท่านสามารถนำสิ่งของอะไรบ้างมาที่สหราชอาณาจักร
 • ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อท่านเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร และ
 • ท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากหนังสือเดินทางและวีซ่าของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ

หากท่านได้รับการปฏิเสธ วีซ่าอังกฤษ

หากท่านถูกปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า เราจะให้หรือส่งเอกสารแจ้งการปฏิเสธไปให้แก่ท่าน เอกสารนี้จะอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดท่านจึงได้รับการปฏิเสธวีซ่า รวมถึงอธิบายสิทธิของท่านในการอุทธรณ์

หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าในระบบฐานคะแนน ท่านไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ท่านสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง (administrative review) เราจะไม่ตอบรับคำขอเพื่อให้ทำการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบฐานคะแนน

 

แผนกกงสุล

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

เวลาบริการด้านกงสุล (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ – ศุกร์, 8 – 11 น.

เวลารับเอกสารตามนัด
จันทร์ – พฤหัส, 14 – 15 น.
ศุกร์, 11 – 12 น.รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

13 thoughts on “วีซ่าอังกฤษ

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:29 pm
  Permalink

  จะไปเที่ยวหาเพื่อนที่อังกฤษ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  Reply
  • สิงหาคม 29, 2017 at 10:31 pm
   Permalink

   ต้องเตรียมเอกสารของผู้เชิญ หลักฐานการทำงานเของเรา และ สเต็ดเม้นที่มากพอคลอบคลุมระยะเวลาที่เราจะไปเที่ยวหาเพื่อนที่อังกฤษ

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 3:16 pm
  Permalink

  สวัสดีครับ ขอรบกวนสอบถามเรื่องวีซ่าครับ
  ผมขออนุญาติถามเป็นข้อๆเลยนะครับ
  – ในกรณีที่บริษัททำ Working Visa ให้ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
  – แล้วเอกสาร แบบฟอร์ม ที่ใช้สำหรับให้บริษัทเซ็นต้องไปเอาที่ไหนครับ
  – เราให้บริษัทเป็นคนยื่นเรื่อง หรือว่าต้องใช้เอเจ้นเป็นคนยื่นให้ครับ
  – ในกรณีที่บริษัทซัพพอตให้ มีวิธีไหนที่ไม่ต้องสอบไอเอลไหมครับ
  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ ขอบคุณครับ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 3:18 pm
   Permalink

   ปัจจุบันวีซ่าอังกฤษ เพื่อทำงาน นั้นยากมากครับ ทางรัฐบาลอังกฤษเอา เพดานเงินเดือน ต่อปีของอาชีพนั้น ๆ เข้ามาร่วมพิจารณา ซึ่งเพดานเงินเดือน สูงมากครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 12:51 pm
  Permalink

  ผมทำงานหน่วยงานของรัฐบาล ตำแหน่งพนักงานราชการ
  ถ้าผมจะยื่นเอกสารขอวีซ่า มีเอกสารใดบ้างครับ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 12:52 pm
   Permalink

   หลัก ๆ เตรียมจดหมายรับรองการทำงาน และ Bank Statement ครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:14 pm
  Permalink

  อยากไปเยี่ยมญาติ ที่ลอนดอน ต้อง ทำอย่างไร ครับ

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:15 pm
   Permalink

   ต้องมีจดหมายเชิญ จากญาติ ครับ ที่เหลือก็เตรียมเอกสาร เรื่องงาน และ การเงิน ของเราให้เรียบร้อยครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:15 pm
  Permalink

  จะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และเที่ยวลอนดอน ประมาณ 1 สัปดาห์ ต้องใช้สเต็ดเม้นเท่าไรครับ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:16 pm
   Permalink

   มีสเต็ดเม้นประมาณ สองแสนบาท และ มีการงานที่มั่นคง ก็สารถขอวีซ่าได้แล้วครับ

   Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:16 pm
   Permalink

   มีสเต็ดเม้นประมาณ สองแสนบาท และ มีการงานที่มั่นคง ก็สารถขอวีซ่าได้แล้วครับ

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 10:54 am
  Permalink

  แฟนไปเรียนอยู่ที่แมนเชสเตอร์ อังกฤษ จะตามไปเที่ยวต้องทำอย่างไรคะ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 10:57 am
   Permalink

   เตรียมหลักฐาน การเรียนของแฟนทั้งหมด และ เตรียมหลักฐานของเรา ทั้งหมด ยื่นขอก็มีโอกาศผ่านครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น