วีซ่าออสเตรีย

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าออสเตรีย

ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าออสเตรีย การเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย

การอนุมัติวีซ่า คือ ขึ้นอยู่กับสถานทูตของประเทศออสเตรีย ที่ประจำอยู่ในประเทศนั้น ๆการยื่น วีซ่าออสเตรีย สามารถยื่นก่อนกำหนดเดินทางได้ไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ยื่นวีซ่าก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ สถานทูตออสเตรียจะไม่สามารถรับรองได้ว่า วีซ่าจะได้รับการอนุมัติทันก่อนกำหนดเดินทางของคุณหรือไม่

สถานทูตออสเตรียจะสงวนสิทธิในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรีย กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่นไม่ให้รั่วไหล สถานทูตออสเตรียจะให้ข้อมูลกับผู้ยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

สำหรับประชากรประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งไม่มีที่ทำการตัวแทนของประเทศออสเตรีย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตเยอรมนีในประเทศของเขา

รับทำวีซ่าออสเตรีย

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าออสเตรีย ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าออสเตรียโดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าออสเตรีย

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าออสเตรีย
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าออสเตรีย
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าออสเตรีย
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าออสเตรีย
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าออสเตรีย
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาออสเตรีย
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่าออสเตรีย วิธีการสมัครวีซ่าออสเตรีย

วีซ่าออสเตรีย

นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  VFS โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เบลเยี่ยม ยื่นที่ VFS เดียวกันที่ 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และ กลุ่มประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ที่ VFS ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS ที่เดิม

 

ค่าบริการรับทำวีซ่าออสเตรีย และ ค่าธรรมเนียม 

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ออสเตรีย 2,400 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

โปรดทราบ:

อัตตราค่าธรรมเนียมวีซ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศออสเตรียจะแจ้งอัตตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ให้ท่านทราบในเดือนถัดไป
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้
ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ (1120 บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย (VFS Austria)

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 บริษัท VFS Global เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าในนามของสถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ ทั้งนี้บริษัท VFS Global เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มากมายและยังทำสัญญากับรัฐในภูมิภาค EU อีกหลายรัฐ

ในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าผู้ยื่นสามารถทำการนัดหมาย ซึ่งการนัดหมายทำผ่านบริษัท VFS กล่าวคือ สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทำการแก้ไขวัน และเวลานัดหมายก่อนการยื่นขอวีซ่าได้ ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้เราตอบสนองความต้องการของผู้ยื่นได้ดีมากขึ้น (รวมถึงผู้เชิญ) และเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หลายครั้งและทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อสถานทูตฯ

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นมา การยื่นวีซ่าผ่านทาง บริษัท จะต้องทำนัดส่วงหน้าผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำการนัดหมาย สามารถอ่านได้ที่
VFS ข้อมูลวีซ่าออสเตรีย
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

ติดต่อบริษัท VFS กรุงเทพฯ – ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ที่อยู่ ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (บีทีเอส ศาลาแดง)
โทร. +66 (2) 118 7008 เวลา 8.30 – 4.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย (VFS Australia)

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 บริษัท VFS Global เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าในนามของสถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ ทั้งนี้บริษัท VFS Global เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มากมายและยังทำสัญญากับรัฐในภูมิภาค EU อีกหลายรัฐ

ในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าผู้ยื่นสามารถทำการนัดหมาย ซึ่งการนัดหมายทำผ่านบริษัท VFS กล่าวคือ สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทำการแก้ไขวัน และเวลานัดหมายก่อนการยื่นขอวีซ่าได้ ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้เราตอบสนองความต้องการของผู้ยื่นได้ดีมากขึ้น (รวมถึงผู้เชิญ) และเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หลายครั้งและทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อสถานทูตฯ

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นมา การยื่นวีซ่าผ่านทาง บริษัท จะต้องทำนัดส่วงหน้าผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำการนัดหมาย สามารถอ่านได้ที่
VFS ข้อมูลวีซ่าออสเตรีย
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

ติดต่อบริษัท VFS กรุงเทพฯ – ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ที่อยู่ ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (บีทีเอส ศาลาแดง)
โทร. +66 (2) 118 7008 เวลา 8.30 – 4.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น